Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Kutató-fejlesztő (szakirányú továbbképzés)

A képzés célcsoportja

A képzésben műszaki egyetemen vagy tudományegyetem természettudományi karán szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

A képzés során megszerezhető kompetencia

Magasan kvalifikált szakemberek képzése, akik természettudományos alapokon nyugvó elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában egy konkrét kutatási témakörben végzett önálló tevékenység során sajátítják el a kutató-fejlesztő munka alapvető módszereit. Képessé válnak tevékenységük önálló megszervezésére, eredményeik közlésére, ismereteik bővítésére és rendszerezésére, rendelkeznek nemzetközi együttműködésbe bekapcsolódást biztosító, azt elősegítő nyelvtudással.

A képzés során megszerezhető képesítés

Egyetemi szakmérnök, kutatófejlesztő szakon.
Kutatófejlesztő szaktanácsadó.

Tervezett képzési idő

Legalább 3 szemeszter, 2700 összóra, 90 kredit.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

Alapismeretek és szakmai törzsanyag (40-50%):

Gazdasági, menedzsment, társadalomtudományi területek. Választható szaktárgyak, melyek tematikájukban szorosan kapcsolódnak a kutató-fejlesztő tevékenység szakmai tárgyához.

Speciális szakismeretek (50-60%):

A hallgató egy kutatási-fejlesztési témát választ érdeklődésének, valamint az egyetem oktatási-kutatási tevékenységének megfelelően, amelyhez kapcsolódnak a feldolgozandó témakörök.

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt — részben egymásra épülő, részben egymástól független — aláírások és gyakorlati jegyek megszerzéséből, vizsgák — beszámolók, kollokviumok — letételéből, szakmai gyakorlatok, oktatási tevékenység elvégzéséből, diplomamunka elkészítéséből, valamint záróvizsgából tevődik össze.

A diplomamunka

A diplomamunka a szakirányú képzettségnek megfelelő, eredményében írásosan is megjelenő, alkotó jellegű szakmai feladat, melyet a hallgató témavezető vagy konzulens irányításával dolgoz ki. A hallgató önálló kutatási, fejlesztési tevékenységének, munkájának összefoglalása, melynek alapján megítélhető a hallgató kreativitása, rátermettsége, felkészültsége az önálló kutatófejlesztő munkára, eredményeinek közlésére, azok szakmai fórumon történő előadására.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A tantervben előírt feltételek teljesítése, különösen:

  • a tantervben rögzített számú gyakorlati jegy, beszámoló, min. 8 kollokvium stb.,
  • a bíráló által elfogadott diplomamunka.

A záróvizsga részei

  • szóbeli vizsga az intézményi tanterv által meghatározott, illetve választható tantárgyakból,
  • a diplomamunka megvédése.

A záróvizsga eredménye

A vizsgáztató bizottság által a diplomamunkára - annak megvédése eredményeként - adott érdemjegy, valamint a szóbeli vizsgákra adott érdemjegyek számtani középértékének átlaga.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A képzés személyi és tárgyi feltételeit a képző biztosítja.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Név Telefon Fax E-mail
Dékáni Hivatal 463-3581 463-3580 villanyd@mail.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Ára

Nappali tagozaton: 12.000.- Ft/kreditpont
Levelező tagozaton 3000.- Ft/kreditpont

Jelentkezés módja

Jelentkezni a honlapról letölthető Jelentkezési lap kitöltésével lehet.

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány