Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Térinformatikai szakmérnök

A képzés során megszerezhető kompetencia

A tanfolyam sikeres elvégzése után a résztvevők rendelkezni fognak mindazokkal a készségekkel és képességekkel, amelyek a földrajzi információs rendszerek (GIS) és a földügyi információs rendszerek (LIS) tervezésére, adatokkal való feltöltésére, e rendszerek működtetésére irányulnak. A hallgatók kialakítják saját véleményüket a tanfolyamon szereplő tananyag alkalmazhatóságáról, képesek lesznek arra, hogy megfelelő tervet dolgozzanak ki a fejlesztésre és kiválasszák a céljaiknak leginkább megfelelő munkamódszert. A képzés döntő súlyt helyez az intediszciplináris elméleti és gyakorlati alapokra.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

A képzésben okleveles mérnöki, mérnöki (korábban üzemmérnöki), tudományegyetemi (természettudományi karok földrajz, meteorológia, kartográfia, geológia, alkalmazott matematika szakai), erdőmérnöki, agráregyetemi, bányamérnöki oklevéllel rendelkező szakemberek vehetnek részt.

Tervezett képzési idő

A képzés csoportos formában történik 5 szemeszteren keresztül, félévenként 90 óra kiméretben.

A képzés módszerei

A képzés csoportos formában történik.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

1. szemeszter

 • Matematika I.(16 óra)
  Összefoglalásra kerülnek a függvénytan, differencial és integrál- számítás, valamint a lineáris algebra legfontosabb tételei. Ismertetésre kerülnek az analitikus geometria főbb feladatai.
 • Fotogrammetria és távérzékelés I. (18 óra)
  A hagyományos fotogrammetria felvevő és kiértékelő berendezései. Adatgyűjtési eljárások a térinformációs rendszerek adatbázisának előállítására hagyományos fotogrammetria módszereivel.
 • Számítógép rendszerek (16 óra)
  A tárgy keretében áttakintést kapnak a hallgatók a pc-k felépítéséről, megismerik a korszerű alkotóelemeket és azok teljesítmény jellemzőit. Megismerik a helyi hálózati architektórákat és azok alkatrész variánsait.
 • Internet protokolok és keresők (16 óra)
  Bemutatásra kerül a WEB architektúrája, a TCP/IP protokoll, valamint a web browserok főbb tipusai és működési sajátosságai.
 • CAD rendszerek programozása (14 óra)
  A hallgatók megismerkednek a CAD szoftverek programozási lehetőségeivel, a programozás céljaival és gyakorlati feladatot oldanak meg AUTOLISP nyelv felhasználásával.
 • Adatbáziskezelő rendszerek (14 óra)
  A hallgatók megismerkednek a korszerű adatbázis forgalom fejlődésével, a relációs adatbáziskezelő rendszerekkel és az SQL nyelvvel.

2. szemeszter

 • Matematika II. (18 óra)
  Matematikai statisztika felhasználása a mérési eredmények feldolgozásában. Fuzzy halmazok elmélete. A gráf elmélet alapkérdései.
 • Fotogrammetria és távérzékelés II. (18 óra)
  A digitális fotogrammetria alapjai. Adatnyerési eljárások a digitális fotogrammetriában. Felhasználási lehetőségek.
 • Geoinformatika (GIS) I. (18 óra)
  Összefoglalja a térinformatika alapelemeit: ismerteti a raszteres és vektoros adatmodellt, a térbeli adatbázisok alapelemeit, a GIS függvényeket és az OSUMAP oktatási GIS szoftver segítségével illusztrálja az elméleti ismereteket.
 • Számítógépes grafika (18 óra)
  A grafikus hardvereszközök főbb jellemzői, működési elvei és használati lehetőségek. A grafikus programok kezelésének alapelvei.
 • Döntéselőkészítés (18 óra)
  A tantárgy összefoglalja az operáció kutatás azon korszerű eljárásait, melyek alkalmazásra kerülnek a GIS és a térbeli döntéstámogató szoftverekben.

3. szemeszter

 • Geoinformatika II. (18 óra)
  Elmélyíti az ismereteket a vektoros és raszteres algoritmusos kialakításában, részletezi a dátum, vetületi vektor és rasztertranszformációkat, megvizsgálja a hardcopy és képernyő ábrázolás főbb kérdéseit.
 • Városi térinformatika (18 óra)
  Megismertet a városi és közmű térinformatikai rendszerek felépítésével, létrehozásával és használatával.
 • Szoftverismeret (18 óra)
  A hallgatók megismerik és gyakorolják a GEOMÉDIA és a TNTLITE térinformatikai szoftvereket.
 • Műholdas Helymeghatározó Rendszerek (18 óra)
  A GPS rendszer felépítésének, elméletének a bemutatása, a térinformatikában használatos adatnyerési módszerek megismerése és gyakorlása.
 • Objektumorientált GIS programozás (18 óra)
  A korszerű GIS szoftvereket objektum orientált fejlesztő környezettel látják el. A ESRI ArcView 3.2 Szoftver AVENUE nevű objektum orientált programozási nyelven sajátítják el a hallgatók a tárgy keretében.

4. szemeszter

 • Geoinformatika III. (18 óra)
  Részletesen kifejti a térbeli döntést és támogatási rendszerek felépítését és feladatait, megismertet néhány konkrét döntéstámogató rendszerrel, bemutatja a GIS implementáció főbb lépéseit.
 • Automatizált térképezési technológiák (18 óra)
  A földi és digitalizálással történő térbeli adatnyerés elméleti és gyakorlati kérdéseit foglalja össze.
 • Vezetéselmélet (18 óra)
  A vállalatcsoportok stratégiája, a versenyképesség biztosítása. Vezetési rendszerek. A nemzetközi vállalatok stratégiája.
 • Földrajzi Modellezés (18 óra)
  Esettanulmányok segítségével bemutatásra kerül az errozió modellezés és a térinformatika szerepe a modell felépítésében és elemzésében.
 • Szoftverismeret II. (18 óra)
  A hallgatók megtanulják az ERCVIEW 32 szoftvert és az előző félévben készített AVENULE programokat is felhasználva gyakorlati feladatokat oldanak meg a szoftverrel.

5. szemeszter

Diplomaterv készítés belső- és külső konzulens igénybevételével mintegy 90 óra kiméretben.

Maximális csoportlétszám

16 fő

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

A szemeszterek végén a tantárgyakból írásbeli vagy szóbeli vizsga. A tanfolyam végén záróvizsga.

A záróvizsga tantárgyai:

 • Geoinformatika
 • Városi térinformatika
 • Automatizált térképezési technológiák.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

Sikeres záróvizsga, ha a diplomamunka és a záróvizsga tantárgyak minősítése legalább elégséges. A diplomamunka készítésének és a záróvizsga lebonyolításának rendje, valamint az oklevél minősítésének számítása a BME Tanulmányi és Vizsgaosztályzata előírásainak megfelelően történik.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi feltételek: az Általános- és Felsőgeodézia Tanszék oktatói és kutatói.

Tárgyi feltételek: magyar és idegennyelvű szakkönyvek, számítógépes programok.

Az Általános- és Felsőgeodézia Tanszék biztosítja mind a tárgyi, mind a személyi feltételeket.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Általános- és Felsőgeodézia Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Dr. Sárközy Ferenc, egyetemi tanár 463-3212 463-3192 sarkozy@agt.bme.hu
Dr. Siki Zoltán, adjunktus 463-1585 463-3192 Siki@agt.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Képzéshez tartozó dokumentumok

 • Képzési tájékoztató,
 • Felnőttképzési szerződés minta,
 • Jelentkezési lap nyomtatvány