Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Villamos gépek és hajtások (szakirányú továbbképzés)

A képzés célcsoportja

Egyetemi oklevéllel rendelkező műszaki szakképzettségű, illetve irányultságú szakemberek.

A képzés során megszerezhető kompetencia

Olyan szakmérnökök képzése, akik a korábban megszerzett egyetemi szakképzettségük és szakismereteik birtokában magas fokon képesek villamos gépek és hajtások területén jelentkező feladatok megoldására, ezen belül optimális, energiatakarékos és hálózatbarát rendszerek tervezésére, kivitelezésére, korábban üzembe helyezett rendszerek korszerűsítésére, üzemeltetési problémák okainak behatárolására. A képzés súlyozott területeit alkotják a számítógépes adatgyűjtés, a modellezés, az optimális üzemviszonyok számítógépes meghatározása, illetve beállítása, a mikroszámítógépes hajtásirányítás különleges lehetőségeinek és korlátainak bemutatása.

A képzés célkitűzése, továbbá olyan gazdasági, jogi és szervezési ismeretek elsajátítása, amely a szakmai ismeretekkel együtt lehetővé teszi a végzett szakmérnökök részvételét a nemzetközi fejlesztési, gyártási együttműködésekben is.

A képzés során megszerezhető képesítés

Egyetemi szakmérnök, villamos gépek és hajtások szakon.
Villamos gépek és hajtások szakember.

Tervezett képzési idő

Legalább 3 szemeszter, 2700 összóra, 90 kredit.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

Alapismeretek és szakmai törzsanyag (40-50%):

Számítógépes mezőszimuláció, numerikus módszerek, villamos gépek és félvezetős hajtások rendszerelmélete és modellezése, CAD alkalmazások, különleges anyagok és technológiák, számítógépes mérés és diagnosztika.

Speciális szakismeretek (50-60%):

Frekvenciaváltós villamos hajtások, környezetvédelem és monitoring, a mechatronika villamos gépei és hajtásai, menedzsment mérnököknek, mikroszámítógépes hajtásirányítás.

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt — részben egymásra épülő, részben egymástól független — félévközi jegyek megszerzéséből, vizsgák — beszámolók, kollokviumok — letételéből, diplomamunka elkészítéséből, valamint záróvizsgából tevődik össze.

A diplomamunka

A diplomamunka a szakirányú képzettségnek megfelelő, eredményében írásosan is megjelenő, alkotó jellegű szakmai (tudományos gazdasági, mérnöki, tervezési, esetleg kutatási vagy kutatásfejlesztési) feladat, amelynek megoldása a hallgató tanulmányaira támaszkodva, a hazai és nemzetközi szakirodalom tanulmányozásával, témavezető vagy konzulens irányításával kidolgozható, és igazolja azt, hogy a hallgató képes az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, az elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalására, a témakörébe tartozó feladatok kreatív megoldására, önálló szakmai munka végzésére.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A tantervben előírt feltételek teljesítése, különösen:

  • a tantervben rögzített számú gyakorlati jegy, beszámoló, min. 8 kollokvium stb.,
  • a bíráló által elfogadott diplomamunka.

A záróvizsga részei

  • szóbeli vizsga az intézményi tanterv által meghatározott, illetve választható tantárgyakból,
  • a diplomamunka megvédése.

A záróvizsga eredménye

A vizsgáztató bizottság által a diplomamunkára - annak megvédése eredményeként - adott érdemjegy, valamint a szóbeli vizsgákra adott érdemjegyek számtani középértékének átlaga.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A képzés személyi és tárgyi feltételeit a képző biztosítja.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Név Telefon Fax E-mail
Dékáni Hivatal 463-3581 463-3580 villanyd@mail.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány