Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Segédkönyvtáros

A képzés célcsoportja

 • olyan, könyvtárban dolgozó személyek, akik nem rendelkeznek könyvtárosi szakirányú végzettséggel.

 • a kultúraközvetítés iránt affinitást érző nem könyvtári munkavállalók,

 • friss érettségi bizonyítvánnyal rendelkező, hivatást kereső pályakezdők,

 • könyvtárkezelő könyvtárostanárok,

 • könyvtáros asszisztensi végzettséget megszerzett, magukat tovább képezni vágyó könyvtári munkatársak.

   

 

A képzés során megszerezhető kompetencia

A segédkönyvtáros szakképesítéssel rendelkező könyvtári szakembert szakmai elméleti és gyakorlati ismeretei a nyilvános és a nem nyilvános könyvtári ellátásban, valamennyi könyvtártípusban alkalmassá teszik okleveles könyvtáros ellenőrzése és jóváhagyása mellett a nagyobb könyvtárak kvalifikált részfeladatainak elvégzésére, a kisebb települési és szakkönyvtárak, iskolai könyvtárak, könyvtári szolgáltató helyek esetében pedig önálló működtetésére is. A segédkönyvtáros munkájával hozzájárul a könyvtár alapvető céljainak megvalósításához, a használók információval, dokumentumokkal, könyvtári szolgáltatásokkal való ellátásához. Tevékenységét a könyvtárakra vonatkozó jogszabályok és előírások ismeretében, azok betartásával végzi.

 
 

A résztvevő képes lesz hivatása etikai alapelveivel azonosulni.

A résztvevő képes lesz nyilvános könyvtári feladatokat ellátni.

A résztvevő képes lesz különböző könyvtári munkafolyamatokat végrehajtani.

A résztvevő képes lesz szakmai kapcsolatokat folyamatosan fenntartani.

A résztvevő megismeri az Országos Dokumentumellátási Rendszer és a Könyvtárelllátási Rendszer felépítését, működését.

A résztvevő képes lesz az Országos Dokumentumellátási Rendszerrel és a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerrel kapcsolatos feladatokat ellátni.

A résztvevő képes lesz a Könyvtári Intézet szolgáltatásait használni.

A résztvevő megismeri a könyvtári munka során használt dokumentumok fajtáit.

A résztvevő képes lesz a könyvtár működési dokumentumaiban rögzítetteket alkalmazni.

A résztvevő képes lesz állománygyarapítási teendőket ellátni.

A résztvevő képes lesz állomány-nyilvántartásokat vezetni.

A résztvevő képes lesz raktározási, állományellenőrzési és állományvédelmi feladatokat ellátni.

A résztvevő képes lesz a bibliográfiai tételeket, az ETO- és egyéb szakjelzeteket értelmezni.

A résztvevő képes lesz közös katalógusokat, digitális könyvtárakat és gyűjteményeket használni.

A résztvevő képes lesz a felhasználókkal való kommunikációs módszereket gyakorlatban alkalmazni.

A résztvevő képes lesz a digitális írástudás és az információs műveltség alapjait közvetíteni a könyvtárhasználók számára.

A résztvevő képes lesz a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást végezni.

A résztvevő képes lesz a beiratkozás, a kölcsönzés és a könyvtárközi dokumentumszolgáltatás teendőit ellátni.

A résztvevő képes lesz a tájékoztatás hagyományos és elektronikus forrásait használni.

A résztvevő képes lesz a hátrányos helyzetű felhasználók és a gyerekek számára nyújtható könyvtári szolgáltatásokat ellátni.

A résztvevő képes lesz a munkájához szükséges számítástechnikai ismereteket és digitalizálási technikákat alkalmazni.

A résztvevő képes lesz a könyvtárban használt technikai eszközöket kezelni.

A résztvevő megismeri a könyvtári működés gazdálkodási alapjait.

A résztvevő megismeri a kommunikációelmélet alapjait és a konfliktushelyzetek kezelésének módszereit.

 

 

A képzés során megszerezhető képesítés

segédkönyvtáros

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

érettségi végzettség

Tervezett képzési idő

2017. keresztféléves képzés 

Két félév.

1. félév:

2017. január 25. - 2017. június 22.

2. félév:

2017. augusztus 31. - 2017. november 23.

Tanfolyami napok: heti egy alkalommal csütörtökön 8:30 - 15:45 óra között, továbbá, minden hónap utolsó szerdáján 8:30 - 15:45 óra között, valamint az adott óraszám abszolválásához szükséges további szerdai napok beiktatása.

A képzés módszerei

 • csoportos képzés
 • előadás, magyarázat, elbeszélés, megbeszélés, tanulói kiselőadás, strukturálás, kérdezés, prezentáció, szimuláció, szerepjáték, csoportmunka, egyéni munka, házi feladat

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

Modul
 
sorszáma
Modul neve
Modul azonosítója
Tartalma
Terjedelme
(óra)
1.
A könyvtári rendszer működése
10707-12
- Kommunikációs tréning
- Az európai és a magyar könyvtárak vázlatos fejlődés-története.
- A könyvtár fogalma, feladata a társadalom-ban; helye a közgyűjtemények között. Az 1997. évi CXL. törvény és követő jogszabályai. A nyilvános könyvtári ellátás. Az egyes könyvtártípusok jellemzői, feladatai.
- A könyvtárak közötti dokumentum- és információellátás: az Országos Dokumentumellátási Rendszer.
- Kistérségi könyvtári ellátás: a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer.
- Fenntartói és ágazati irányítás. A Könyvtári Intézet. Szakmai szervezetek.
- Könyvtáros személye, könyvtárosi hivatás. Könyvtárosi etika. Könyvtáros képzés.
- Könyvtári adminisztráció, napjaink számítástechnikája, könyvtári gépesítés, integrált könyvtári rendszerek.
- Operációs rendszerek és felhasználói programok.
-  Szövegszerkesztés, táblázatkezelés.
- Internetes keresés és web2-es ismeretek.
- A szervezet fogalma. A könyvtári szervezet felépítése.
- A könyvtár kapcsolatrendszere a helyi társadalomban.
- A könyvtár működésének dokumentumai (alapító okirat, küldetés-nyilatkozat, a szervezeti és működési szabályzat részei és mellékletei stb.).
- Munkatervek, jelentések, statisztikák.
- A működés forrásai. A könyvtár gazdálkodási rendje. A könyvtári terület pályázati lehetőségei.
- Minőségbiztosítás a könyvtárban.
160
2.
Könyvtári gyűjteményszervezés és állományfeltárás
10708-12
- Az információ és a dokumentum fogalma. Az információ-hordozók fejlődése. A könyvtári dokumentum, hagyományos és elektronikus dokumentumtípusok.
- Állomány, gyűjtemény, gyűjtőkör, gyűjtőköri szabályzat.
- Az állományalakítás. Az állomány-gyarapítás forrásai, módjai, menete.
- Az állomány-bavétel menete, eszközei. Az állománynyilvántartások vezetése hagyományos és gépi eszközökkel.
- A raktározás lehetőségei, raktári jelzet és Cutter-szám megállapítása.
- Az állományellenőr-zés menete.
- Az állományvédelem alapjai, eszközei és módjai.
- A formai feltárás szabványai, szabályzatai és segédletei.
- Bibliográfiai tétel, bibliográfiai rekord.
- A tartalmi feltárás mesterséges eszköze: Egyetemes Tizedes Osztályozás.
- A tartalmi feltárás természetes eszközei: tárgyszavak, tezauruszok.
- A hagyományos katalógusok feladata, fajtái, a betűrendezés szabályai, katalógusokba sorolás.
- A magyar közös katalógusok.
- Az elektronikus katalógus építése. Másolásos katalogizálás.
- A könyvtári digitalizálás lehetőségei, technikája és szerzői jogi vonatkozásai.
- Digitális könyvtárak, gyűjtemények.
90
3.
Könyvtári olvasószolgálat és tájékoztatás
10709-12
- A könyvtárhasználati szabályzat.
- Az olvasószolgálat munkafolyamatainak hagyományos és számítógépes lehetőségei.
- Olvasószolgálati teendők az egyes könyvtártípusokban.
- Olvasásszociológiai és - pedagógiai alapismeretek, igény - és szükséglet-vizsgálatok.
-

Maximális csoportlétszám

30

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

 • a modulzáró vizsgák egyenként legalább 51%-os teljesítése
 • a komplex szakmai vizsga legalább 51%-os teljesítése
 • a kötelező szakmai gyakorlat letöltése és erről az igazolás leadása határidőre a képző intézmény részére
 • képzési díj és vizsgadíj hiánytalan kiegyenlítése

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

Személyi feltételek:

 • tanfolyamtervező és szervező asszisztencia,
 • az egyes könyvtári szakterületek szakértő, a jogszabályi előírásoknak  megfelelő végzettségű munkatársai,
 • a vizsgák lebonyolításához szükséges személyzet.

Tárgyi feltételek:

 •  tanterem, mosdó (WC)
 • ügyfélszolgálat (információ és panaszkezelés)
 • számítógépek, szoftverek, nyomtató, szkenner, fénymásoló
 • integrált könyvtári rendszer
 • előadási jegyzetek, egyéb nyomtatott és e-segédanyagok, integrált könyvtári rendszer

Mód:

 • A BME OMIKK a tulajdonát képező eszközöket és munkatársakat bocsátja, a külső munkatársakat eseti szerződéssel alkalmazza.

 

A tanfolyam előadói

 • Lengyel Zoltánné (Gyöngyi), képzésvezető

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár

Név Telefon Fax E-mail
Lengyel Zoltánné (Gyöngyi), képzésvezető 463-3534   gylengyel@omikk.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

Várható, tervezett időpont: 2017. január vége

Ára

A tanfolyam teljes költsége: 160.000 Ft + a 2016-ban hatályos központi szabályozók szerinti vizsgadíj, kb. 50.000 Ft

 

Jelentkezés módja

személyesen, e-mailben, postai úton

Képzéshez tartozó dokumentumok