Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Építőipari geodéziai szakmérnök

A képzés során megszerezhető kompetencia

A tanfolyam sikeres elvégzése után a résztvevők rendelkezni fognak mindazokkal a készségekkel és képességekkel, amelyek az építőiparban az új hatékony mérőeszközök és mérési módszerek elterjedéséhez kapcsolódnak. A hallgatók kialakítják saját véleményüket a tanfolyamon szereplő tananyagok alkalmazhatóságáról, képesek lesznek arra, hogy megfelelő tervet dolgozzanak ki a fejlesztésre, és kiválasszák a céljaiknak leginkább megfelelő munkamódszert. A képzés haszna a mély- és magasépítő iparban a felgyorsult építési tevékenység során realizálódik elősegítve ezen a területen az Európai Uniós igényeket kielégítő minőségi munkavégzést.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

A képzésbe okleveles mérnökök és mérnökök (korábban üzemmérnök), továbbá a Tudományegyetemek Természettudományi Karán, az Agrár- és Kertészeti Egyetemeken végzett oklevéllel rendelkező szakembereket vehetnek részt.

Tervezett képzési idő

A képzés csoportos formában 5 szemeszteren keresztül, félévenként 90 óra kiméretben.

A képzés módszerei

A képzés csoportos formában történik.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

1. szemeszter

 • Matematika I. (18 óra): a függvény fogalma, tulajdonságai. A határérték, a vektorok, a lineáris függetlenség, műveletek mátrixokkal. A valószínűség fogalma.
 • Vállalkozói ismeretek (18 óra): tender kiírás geodéziai vonatkozásai nagy beruházásoknál. A beruházásban résztvevő intézmények fő feladatai.
 • Építésügyi eljárások (18 óra): az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos jogi- műszaki szabályozás összefoglaló áttekintése.
 • Utak és vasutak geometriája (18 óra): utak vízszintes és magassági vonalvezetése, úttengely számítások. Vasútvonalak nyomozása, állomások, vágánykapcsolások.
 • Térinformatikai ismeretek (18 óra): referencia-rendszerek, transzformációk, a vektoros GIS egyszerű algoritmusai, raszteres tárolás és tömörítés. A térbeli interpoláció módszerei.

2. szemeszter

 • Matematika II. (18 óra): többváltozós függvények és tulajdonságaik, parciális deriváltak, szélsőérték-számítás, függvény transzformáció, statisztikai alapfogalmak.
 • Meteorológia (18 óra): mértékegységek és etalonok. A nemzetközi mértékrendszer. A mérési bizonytalanság. A mérőeszközök ellenőrzése, hitelesítés, kalibrálás.
 • Mérések matematikai feldolgozása I. (18 óra): a legkisebb módszerek elvén alapuló kiegyenlítés általános megoldása. Durva hibaszűrési lehetőségek.
 • Elektronikus geodéziai műszerek I. (18 óra): ipari elektronikai mérőrendszerek elemei és működésük. Analóg és digitális áramkörök az építőipari méréstechnikában.
 • Közművek és nyilvántartásuk: áttekintés a közműhálózatokról, a közművezetékek kutatásának eszközei, módszerei. Az egységes közműnyilvántartást szabályozó utasítás.

3. szemeszter

 • Mérések matematikai feldolgozása II. (18 óra): folyamatosan változó mennyiségekre végzett mérések feldolgozása. Önálló hálózatok kiegyenlítése. Ipari fotogrammetriai kiegyenlítések.
 • Elektronikus geodéziai műszerek II. (18 óra): digitális szög- és távolságmérés. Pásztázó mérőállomások. Műholdas helymeghatározó rendszerek. Közmű felmérő műszerek.
 • Építésirányítás, mozgásvizsgálatok I. (18 óra): beruházások geodéziai előkészítése, a műszaki tervezés geodéziai munkái. Önálló mérnökgeodéziai alaphálózatok létesítése.
 • Mérnöki létesítmények geodéziája I. (18 óra): kitűzések vizszintes és magassági értelemben. Alagutak létesítésének geodéziai munkái. Giroteodolit működési elve.
 • Városi térinformatika (18 óra): digitális alaptérképi ellátmányok helyzete. Digitális műszaki várostérkép készítésének technológiai lehetőségei. Mérési és digitalizálási eljárások.

4. szemeszter

 • Építéskivitelezés (18 óra): az építéskivitelezés szereplői. Az egyes kivitelezési eljárásoktól elvárható mértani pontosság. Építőipari kivitelezési munkák műszaki ellenőrzése.
 • Építőipari fotogrammetria (18 óra): a fotogrammetria alapfogalmai, analóg és digitális kamerák. A digitális képalkotás alapfogalmai. A digitális fotogrammetriai munkaállomások.
 • Építésirányítás, mozgásvizsgálatok II. (18 óra): megvalósult állapot felmérése és térképezése. Geodéziai mozgásvizsgálati mérések tervezése, számítása. Esettanulmányok.
 • Mérnöki létesítmények geodéziája II. (18 óra): geodézai műszerek és kiegészítő berendezések speciális mérnökgeodéziai feladatok megoldásához. Esettanulmányok.
 • Minőségirányítás az építőiparban (18 óra): minőségügyi és mérésügyi alapfogalmak. A minőségügy és a mérésügy jogi- és szervezeti szabályozása, szervezeti és intézményrendszere.

5. szemeszter

Diplomaterv készítése belső és külső konzulens igénybevételével mintegy 90 órában.

Maximális csoportlétszám

16 fő.

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

A szemeszterek végén a tantárgyakból írásbeli vagy szóbeli vizsga. A tanfolyam végén záróvizsga.

A záróvizsga tantárgyai:

 • Mérések matematikai feldolgozása
 • Építésirányítás, mozgásvizsgálatok
 • Mérnöki létesítmények geodéziája.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

Sikeres a záróvizsga, ha a diplomamunka és a záróvizsga tantárgyak minősítése legalább elégséges. A diplomamunka készítésének és a záróvizsga lebonyolításának rendje, valamint az oklevél minősítésének számítása a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata előírásainak megfelelően történik.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi feltételek: az Általános- és Felsőgeodézia Tanszék oktatói és kutatói.

Tárgyi feltételek:. magyar és idegennyelvű szakkönyvek, számítógépes programok.

Az Általános- és Felsőgeodézia Tanszék biztosítja mind a tárgyi, mind a személyi feltételeket.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Általános- és Felsőgeodézia Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Homolya András, adjunktus 463-1585 463-3192 homolya@agt.bme.hu
Dr. Krauter András, egyetemi docens 463-1222 463-3192 Krauter@agt.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Képzéshez tartozó dokumentumok

 • Képzési tájékoztató,
 • Felnőttképzési szerződés minta,
 • Jelentkezési lap nyomtatvány