Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Fényforrások fejlesztése és gyártása (szakirányú továbbképzés)

A képzés célcsoportja

Egyetemi oklevéllel rendelkező műszaki szakképzettségű, illetve irányultságú szakemberek.

A képzés során megszerezhető kompetencia

Az oktatás célja olyan korszerű elméleti ismeretekkel rendelkező, azokat a gyakorlatban is alkalmazni tudó szakemberek képzése, akik a fényforrások fejlesztésének és gyártásának területén a világszerte elismert hazai hagyományokat megtartva, e tématerületet a jövőben is a világ élvonalában tudják tartani, továbbfejleszteni.

A képzésben résztvevők egyrészt alkalmassá válnak a fejlesztés közép- és hosszú távú feladatainak elvégzésére és a napi gyártási problémák megoldására, másrészt a különböző szakterületek képviselői (mérnökök, vegyészek, fizikusok) a közös gondolkodás során megismerik a tématerületek közötti átfedéseket, illetve érintkezési pontokat, és segítséget kapnak a feladatok közös megoldására.

A képzés során megszerezhető képesítés

Fényforrásfejlesztő és -gyártó szakmérnök.

Fényforrásfejlesztő és -gyártó szakember.

Tervezett képzési idő

A képzési idő legalább 3 szemeszter, 2700 összóra, 90 kredit.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

Alapismeretek és szakmai törzsanyag (40-50%):

Elektrotechnika, fénytechnikai alapismeretek, fényforrásipari anyagismeret és alaptechnológiák, számítógépek programozása, villamos méréstechnika, vákuumfizikai és vákuumtechnikai ismeretek, minőségbiztosítás és környezetvédelem.

Speciális szakismeret (50-60%):

Izzólámpák és kisülőlámpák konstrukciója, fényforrások jellemzőinek mérése és alkalmazástechnikája, fényforrásipari anyagvizsgálatok.

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt — részben egymásra épülő, részben egymástól független — félévközi jegyek megszerzéséből, vizsgák — beszámolók, kollokviumok — letételéből, diplomamunka elkészítéséből, valamint záróvizsgából tevődik össze.

A diplomamunka

A diplomamunka a szakirányú képzettségnek megfelelő, eredményében írásosan is megjelenő, alkotó jellegű szakmai (tudományos, gazdasági, mérnöki, tervezési, esetleg kutatási vagy kutatásfejlesztési) feladat, amelynek megoldása a hallgató tanulmányaira támaszkodva, a hazai és nemzetközi szakirodalom tanulmányozásával, témavezető vagy konzulens irányításával kidolgozható, és igazolja azt, hogy a hallgató képes az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, az elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalására, a témakörébe tartozó feladatok kreatív megoldására, önálló szakmai munka végzésére.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A tantervben előírt feltételek teljesítése, különösen:

  • a tantervben rögzített számú gyakorlati jegy, beszámoló, min. 8 kollokvium stb.,
  • a bíráló által elfogadott diplomamunka.

A záróvizsga részei

  • szóbeli vizsga az intézményi tanterv által meghatározott, illetve választható tantárgyakból,
  • a diplomamunka megvédése.

A záróvizsga eredménye

A vizsgáztató bizottság által a diplomamunkára - annak megvédése eredményeként - adott érdemjegy, valamint a szóbeli vizsgákra adott érdemjegyek számtani középértékének átlaga.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A képzés személyi és tárgyi feltételeit a képző biztosítja.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Név Telefon Fax E-mail
Dékáni Hivatal 463-3581 463-3580 villanyd@mail.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány