Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Irányítástechnikai informatika (szakirányú továbbképzés)

A képzés célcsoportja

A képzésben egyetemi szakképzettséggel rendelkező műszaki, természettudományi, hadtudományi, közgazdasági irányultságú szakemberek vehetnek részt, akik egyetemi képzésük során alapvető számítástechnikai, matematikai és irányítástechnikai képzésben részesültek.

A képzés során megszerezhető kompetencia

Olyan, műszaki informatikai szemléletmóddal és speciális irányítástechnikai ismeretekkel rendelkező szakmérnökök képzése, akik a korábban megszerzett egyetemi szakképzettségük és szakismereteik birtokában képesek az ipari és a nem ipari folyamatok irányítása területén felmerülő — elsősorban a műszaki informatikával összefüggő — automatizálási és rendszertechnikai feladatok korszerű, az irányításelmélet és az információ technológia új eredményein alapuló megoldására.

A képzés során megszerezhető képesítés

Egyetemi szakmérnök, irányítástechnikai informatika szakon.

Irányítástechnikai informatikus szakember.

Tervezett képzési idő

Legalább 3 szemeszter, 2700 összóra, 90 kredit.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

Alapismeretek és szakmai törzsanyag (40-50%):

Programozás és algoritmuselmélet, számítógép architekturák, programtervezés, rendszerprogramozás, számítógépes irányítórendszerek.

Speciális szakismeretek (50-60%):

Robotok irányítása, számítógépes grafika, gépi látás, műszaki szakértői rendszerek, nagymegbízhatóságú rendszerek.

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt — részben egymásra épülő, részben egymástól független — aláírások és gyakorlati jegyek megszerzéséből, vizsgák — beszámolók, kollokviumok — letételéből, diplomamunka elkészítéséből, valamint záróvizsgából tevődik össze.

A diplomamunka

A diplomamunka a szakirányú képzettségnek megfelelő, eredményében írásosan is megjelenő, alkotó jellegű szakmai (tudományos, gazdasági, mérnöki, tervezési, esetleg kutatási vagy kutatásfejlesztési) feladat, amelynek megoldása a hallgató tanulmányaira támaszkodva, a hazai és nemzetközi szakirodalom tanulmányozásával, témavezető vagy konzulens irányításával kidolgozható, és igazolja azt, hogy a hallgató képes az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, az elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalására, a témakörébe tartozó feladatok kreatív megoldására, önálló szakmai munka végzésére.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A tantervben előírt feltételek teljesítése, különösen:

  • a tantervben rögzített számú gyakorlati jegy, beszámoló, min. 8 kollokvium stb.,
  • a bíráló által elfogadott diplomamunka.

A záróvizsga részei

  • szóbeli vizsga az intézményi tanterv által meghatározott, illetve választható tantárgyakból,
  • a diplomamunka megvédése.

A záróvizsga eredménye

A vizsgáztató bizottság által a diplomamunkára - annak megvédése eredményeként - adott érdemjegy, valamint a szóbeli vizsgákra adott érdemjegyek számtani középértékének átlaga.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A képzés személyi és tárgyi feltételeit a képző biztosítja.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Név Telefon Fax E-mail
Dékáni Hivatal 463-3581 463-3580 villanyd@mail.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány