Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Kivitelező (szakirányú továbbképzés)

A képzés célcsoportja

Egyetemi oklevéllel rendelkező műszaki irányultságú mérnökök, (építő, építész stb.) és műszaki főiskolai végzettségű mérnökök.

A képzés során megszerezhető kompetencia

Olyan, az építéskivitelezéssel és építési célú beruházással kapcsolatos munkakörben dolgozó, műszaki alapképzettséggel rendelkező szakemberek továbbképzése, akik a speciális ismeretanyag segítségével képesek a magas- és mélyépítési beruházások lebonyolításának tervezésére, szervezésére, irányítására és ellenőrzésére, a fejlesztés menedzselésére, az építési technológiák és építési folyamatok minőségének megtervezésére és biztosítására, a feladatok komplex megoldására, a társadalmi, környezeti, közgazdasági és jogi összefüggések figyelembevételével.

A képzés során megszerezhető képesítés

Egyetemi szakmérnök, kivitelező szakon.

Kivitelező szakember.

Tervezett képzési idő

Legalább 3 szemeszter, 2700 összóra, 90 kredit.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

Alapismeretek és szakmai törzsanyag (40-50%):

Új építőanyagok, új építőipari technológiák, építésgépesítés, új szakipari technológiák, építőipari matematikai gazdaságtan, vállalkozás az építéskivitelezésben, magasépítéssel kapcsolatos mélyépítés, szállítás és anyaggazdálkodás, vállalkozási-jogi alapismeretek, építésprogramozás.

Speciális szakismeretek (50-60%):

Építésbiztosítás, árképzési esettanulmányok, számítástechnika alkalmazása a kivitelezésben, építési hibák, minőségbiztosítás az építőiparban, vállalkozási esettanulmányok.

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt — részben egymásra épülő, részben egymástól független — aláírások és gyakorlati jegyek megszerzéséből, vizsgák — beszámolók, kollokviumok — letételéből, diplomamunka elkészítéséből, valamint záróvizsgából tevődik össze.

A diplomamunka

A diplomamunka a szakirányú képzettségnek megfelelő, eredményében írásosan is megjelenő, alkotó jellegű szakmai (tudományos, gazdasági, mérnöki, tervezési, esetleg kutatási vagy kutatásfejlesztési) feladat, amelynek megoldása a hallgató tanulmányaira támaszkodva, a hazai és nemzetközi szakirodalom tanulmányozásával, témavezető vagy konzulens irányításával kidolgozható, és igazolja azt, hogy a hallgató képes az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, az elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalására, a témakörébe tartozó feladatok kreatív megoldására, fejlesztésre, önálló szakmai munka végzésére.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A tantervben előírt feltételek teljesítése, különösen:

  • a tantervben rögzített számú gyakorlati jegy, beszámoló, min. 8 kollokvium stb.,
  • a bíráló által elfogadott diplomamunka.

A záróvizsga részei

  • szóbeli vizsga az intézményi tanterv által meghatározott, illetve választható tantárgyakból,
  • a diplomamunka megvédése.

A záróvizsga eredménye

A vizsgáztató bizottság által a diplomamunkára - annak megvédése eredményeként - adott érdemjegy, valamint a szóbeli vizsgákra adott érdemjegyek számtani középértékének átlaga.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A képzés személyi és tárgyi feltételeit a képző biztosítja.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Építéskivitelezési Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Tanszéki titkárság 463-1464 463-3554 admin@ekt.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány