Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Korróziós (egyetemi, főiskolai szintű szakirányú továbbképzés)

A képzés során megszerezhető kompetencia

Olyan speciális ismeretekkel és szemléletmóddal rendelkező szakmérnökök képzése, akik a korábban megszerzett szakképzettségük és felsőfokú szakismeretük birtokában képesek az ipar és a gazdaság különböző területein felmerülő korróziós problémák megoldására.

A képzés során megszerezhető képesítés

Egyetemi szakmérnök, korróziós szakon.

Korróziós szakember.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

Egyetemi végzettséggel rendelkező mérnökök, továbbá vegyészek és kémiatanárok vehetnek részt a képzésben.

Tervezett képzési idő

Legalább 3 szemeszter, 2700 összóra, 90 kredit.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

Alapismeretek és szakmai törzsanyag (40-50%):

Fizikai kémia és elektrokémia, fémtan, szerkezeti anyagok, korróziós alapismeretek, korróziós vizsgálati módszerek, korrózióvédelmi eljárások, laboratóriumi gyakorlatok.

Speciális szakismeretek (50-60%):

Festés, festékbevonatok, inhibitorok, elektrokémiai védelem, galvanizálás, galvánbevonatok.

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt aláírások, félévközi követelmények (gyakorlati jegyek) megszerzéséből, vizsgák letételéből, diplomamunka elkészítéséből, valamint záróvizsgából tevődik össze.

A diplomamunka

A diplomamunka a szakirányú képzettségnek megfelelő, írásban elkészítendő szakmai (mérnöki vagy kutatás-fejlesztési) feladat, amelynek megoldása a hallgató tanulmányaira támaszkodva, a hazai és nemzetközi szakirodalom tanulmányozásával, témavezető és konzulens irányításával kidolgozható, és igazolja, hogy a hallgató képes az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, az elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalására, a témakörbe tartozó feladatok kreatív megoldására, önálló szakmai munka végzésére.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A tantervben előírt feltételek teljesítése, különösen:

  • a tantervben rögzített számú gyakorlati jegy, beszámoló, min. 8 kollokvium stb.,
  • a bíráló által elfogadott diplomamunka.

A záróvizsga részei

  • szóbeli vizsga az intézményi tanterv által meghatározott, illetve választható tantárgyakból,
  • a diplomamunka megvédése.

A záróvizsga eredménye

A vizsgáztató bizottság által a diplomamunkára - annak megvédése eredményeként - adott érdemjegy, valamint a szóbeli vizsgákra adott érdemjegyek számtani középértékének átlaga.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A képzés személyi és tárgyi feltételeit a képző biztosítja.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Név Telefon Fax E-mail
Dr. Pálffy Edit, előadó 463-3676 463-3570 vegyeszd@mail.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány