Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Környezetirányítási szakértő (szakirányú továbbképzés)

A képzés célcsoportja

Egyetemi vagy főiskolai szintű természettudományos, műszaki, egészségügyi vagy környezetvédelmi területen szerzett szakképzettséggel rendelkezők vehetnek részt a képzésben.

A képzés során megszerezhető kompetencia

A képzés célja olyan komplex környezetmenedzsment ismeretek nyújtása, mely ismereteknek a gyakorlati alkalmazása az Európai Unióban már ma is - és a jövőben Magyarországon is - a piaci versenyképesség lényeges elemeként jelenik meg. A szak képzési rendje az oktatási miniszter 18/2001. (VI. 8.) - a "Környezetirányítási szakértő" szakirányú továbbképzési szak képesítési követelményeiről szóló - OM rendeletén alapszik. A szakirányú képzés végső eredményeként a képzésben résztvevők mind az államigazgatásban, mind a vállalati és tanácsadói gyakorlatban szükséges korszerű elméleti és gyakorlati ismeretanyaggal rendelkeznek.

A képzés során megszerezhető képesítés

Környezetirányítási szakértő.

Tervezett képzési idő

A kidolgozott tanterv szerint a képzés 450 kontakt órát és 120 megszerezhető kreditet tartalmaz.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

Közgazdaságtan
Számítógépes kommunikáció
Bevezetés a környezettanba
Környezeti kémia
Környezetgazdaságtan és menedzsment I-II.
Földrajzi információs rendszerek
Környezeti jog
Környezet és termé-szetvédelmi ismeretek
A világ és Magyaror-szág környezeti álla-pota
Természetvédelmi
kezelés
Környezetminőség értékelés
Kockázatelemzés
Környezetmenedzsment rendszerek
Környezeti
hatásvizsgálat
Környezeti auditálás
Szakdolgozat készítés

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

A követelmények teljesítése félévközi jeggyel, vizsgajeggyel történik. Ezen kívül a követelményrendszer elemei közé tartoznak a szigorlatok, a szakdolgozat készítése és a záróvizsga.

A diplomamunka

Az elméleti ismeretanyag teljesítését követően a hallgató önálló alkotó munkát (projekt) végez választott témából, amelynek az időtartama 1 szemeszter (30 kredit). A projekt alapján a hallgató szakdolgozatot készít, amelyet bizottság előtt véd meg.

A védés során bizonyságot kell tennie arról, hogy

 • képes a képzés során elhangzott elméletek, módszerek gyakorlati alkalmazására;
 • képes a környezetmenedzsment témakörébe tartozó projekt megtervezésére és kivitelezésére;
 • képes a környezetmenedzsment problémakörét összefüggéseiben kezelni;
 • rendelkezik megfelelő kommunikációs készségekkel.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

 • az előírt kreditek megszerzése, valamint
 • a szakdolgozat benyújtása.

A záróvizsga részei

 • szóbeli vizsga a meghatározott, illetve választható tárgyakból,
 • a szakdolgozat megvédése.

A záróvizsga tárgyai

Kötelező tárgyak: környezeti auditálás és környezeti hatásvizsgálat.
Egy szabadon választható tárgy, az alkalmazási modul tárgyai közül.

A záróvizsga eredménye

A bírálók által a szakdolgozatra adott, a szakdolgozat védésére kapott, továbbá a szóbeli vizsgán szerzett érdemjegyek egészre kerekített átlaga.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A képzés személyi és tárgyi feltételeit a képző biztosítja.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Környezetgazdaságtan Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Dr. Kósi Kálmán, szakvezető 463-3155 463-1149 kosik@eik.bme.hu
Tanszéki titkárság 463-1941 463-1149 kornygaz@mail.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Képzéshez tartozó dokumentumok

 • Képzési tájékoztató,
 • Felnőttképzési szerződés minta,
 • Jelentkezési lap nyomtatvány