Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Környezetvédelmi (egyetemi szintű szakirányú továbbképzés)

A képzés célcsoportja

Mind az egyetemi, mind a főiskolai fokozatú képzésben való részvétel előfeltétele egy már megszerzett, hasonló szintű diploma. A szakmérnökképzésre a környezetvédelem problémáinak és technológiáinak interdiszciplináris jellegére tekintettel nemcsak mérnöki oklevéllel rendelkező szakemberek, hanem természettudományi (vegyész, biológus, geológus, stb.) végzettségűek is jelentkezhetnek (mérnöki alapdiplomával rendelkezők a sikeres záróvizsga után szakmérnöki végzettséget igazoló oklevelet kapnak, az egyéb alapdiplomával rendelkezők pedig "környezetvédelmi szakember" megjelöléssel kapják a diplomájukat). Egy alapdiploma birtokában a felvétel tehát valamennyi program esetén automatikus, nincs se felvételi, se előzetes tudásszint felmérés.

A képzés során megszerezhető kompetencia

A szakmérnöki szakok oktatási célkitűzése olyan szakemberek képzése, akik a környezetszennyeződés és a környezetvédelem alapvető és átfogó hazai, valamint nemzetközi kérdéseinek elmélyült ismereteivel rendelkeznek, így ennek alapján képesek a különböző környezetvédelmi problémákat felismerni és megoldani. A kurzus fontos feladata a megfelelő szemlélet kialakítása, ezért a képzés a szükséges elméleti alapokat és a kiegészítő gyakorlati ismereteket egyaránt magában foglalja. Kiinduló feltételként veszi figyelembe a piacgazdaságot, mint a társadalom szerkezetét, valamint az Európai Unióhoz történő csatlakozásból fakadó kötelezettségeket is. Miután nem elegendo csupán az általános környezetvédelmi ismeretek elsajátítása, ezért a továbbképzés olyan speciális oktatást is biztosít a résztvevőknek, amely saját szakterületükön a környezetvédelem tervezési, kivitelezési és ellenőrzési munkáinak elvégzéséhez és irányításához ad szaktudást.

Ennek érdekében az általános alaptárgyakat oktató és közös programú első tanévet követően — megfelelő érdeklődés esetén — a csoportos képzés öt szakirányban folytatódhat:

  • vízminőségvédelmi,
  • környezetmenedzsment,
  • hulladékgazdálkodási,
  • zaj - és rezgéscsökkentési,
  • levegőtisztaság-védelmi szakirány.

A képzés során megszerezhető képesítés

Egyetemi/főiskolai szintű környezetvédelmi szakmérnök (mérnöki egyetemi/főiskolai alapdiploma esetén)

Egyetemi/főiskolai szintű környezetvédelmi szakember (nem mérnöki egyetemi/főiskolai alapdiploma esetén)

A megszerzett oklevelekben minden esetben utalnak az elvégzett szakirányra is.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

Egyetemi végzettséggel rendelkezők vehetnek részt a képzésben.

Tervezett képzési idő

A képzési idő 4 félév, félévenként 30 (egyetemi szint) kreditponttal. A képzés óraszáma szakonként és ezen belül szakirányonként is eltérő lehet. Az oktatás effektív időigénye: kéthetente hat alkalommal ismételve három, esetenként két teljes nap, az adott szakirány adott félévi óraszámától függően. Az órarendi elfoglaltságokat általában hétfő, kedd és szerdai napokra szervezzük.

A képzés módszerei

Levelező képzés.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

Alapismeretek és szakmai törzsanyag

A környezetvédelem és a környezetvédelmi szemlélet kialakítása szempontjából fontos a környezet- és természetvédelem, biológia-ökológia, ökologikus építészet, az emberi környezet válogatott fejezeteinek ismerete, mérési-, informatikai-, jogi- és közgazdaságtani ismeretek.

Speciális szakismeretek

Levegőtisztaságvédelem, szennyvízkezelés, vízminőségvédelem, hulladékgazdálkodás, zaj - és rezgés elleni védelem, környezetmenedzsment, környezetállapot értékelés.

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt - részben egymásra épülő, részben egymástól független - tantárgyak félév végi vizsgajegyeinek és/vagy gyakorlati jegyeinek, esetenként aláírásainak a megszerzéséből, a választott szakiránynak megfelelő témaválasztású szakdolgozat elkészítéséből és megvédéséből, valamint a záróvizsgából tevődik össze.

A diplomamunka

Tekintettel a szak levelező jellegére és a tantervben a szakdolgozat elkészítésére biztosított alacsony óraszámra, a hallgatók zöme egy munkahelyi, környezetvédelemmel kapcsolatos probléma megoldásának kidolgozását választja témaként, az adott területen elismert témavezető irányításával. Azok a hallgatók, akiknek nincs lehetőségük megfelelő munkahelyi téma választására, a szak belső vagy külső oktatóival konzultálva és irányításuk mellett választanak, ill. dolgoznak ki szakdolgozati témát. A hallgatók téma- és témavezető választását a szakért felelős tanszék tanszékvezetője hagyja jóvá.

Az elkészült szakdolgozatok bírálatára az egyes tématerületek ismert szakembereit kérjük fel opponensként. Amennyiben a bíráló megítélése szerint a szakdolgozat valóban igazolja azt, hogy elkészítője képes az elsajátított ismeretanyag önálló, gyakorlati alkalmazására, a szakdolgozatot elfogadhatónak minősíti, ellenkező esetben átdolgozásra javasolja.

A hallgatók a záróvizsga időpontja előtt, egy külön alkalommal védik meg szakdolgozatukat.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A tantervben előírt feltételek teljesítése, különösen:

  • a tantervben rögzített számú gyakorlati jegy, beszámoló, min. 8 kollokvium stb.,
  • a bíráló által elfogadott diplomamunka.

A záróvizsga részei

A Záróvizsga Bizottság előtti szóbeli vizsga, a tanterv által meghatározott három (egyetemi szint) záróvizsgatárgyból.

A záróvizsga eredménye

A vizsgáztató bizottság által a diplomamunkára - annak megvédése eredményeként - adott érdemjegy, valamint a szóbeli vizsgákra adott érdemjegyek számtani középértékének átlaga.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A képzés személyi és tárgyi feltételeit a képző biztosítja.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Most Veronika, könyvtáros 463-1202, 463-1236 463-1913 vmost@mail.bme.hu
Weiserné Dr. Dudás Éva, mérnök 463-1202, 463-1236 463-1913 edudas@mail.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Ára

A képzés önköltséges, ennek összege egyrészt az induló szakiránytól, másrészt pedig a hallgatói létszámtól függ. A féléves tandíj összege a 2002-2003-ban indult kurzusok esetén 150-180 ezer Ft/fő volt.

Jelentkezés módja

Jelentkezéssel kapcsolatos információval Weiserné dr. Dudás Éva vagy Most Veronika szolgál.

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány