Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Közoktatási vezető (szakirányú továbbképzés)

A képzés során megszerezhető kompetencia

A képzés célja felkészítést nyújtani:
- a közoktatás különböző szintű vezető munkaköreiben dolgozók számára feladatuk szakszerű ellátásához, (ilyenek: az iskolák, nevelési intézmények igazgatói, igazgató-helyettesei, szakmai munkaközösség-vezetői, a szaktanácsadók, szakértők, a szakképzés tovább- és átképzési intézmények vezető munkatársai,)
- valamint a pedagógus szakvizsga letételéhez.

A képzés a 8/1997. (II. 18.) MKM rendeletben, valamint a 41/1999. (X. 13.) rendeletben foglalt képesítési követelmények szerint folyik.

A képzés során megszerezhető képesítés

Az eredményes záróvizsgát tett hallgatók közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakképesítésekről kapnak oklevelet. A kiadott oklevél a végzettek alapdiplomájára épül, és azzal azonos szintű (egyetemi vagy főiskolai), szakirányú továbbképzési szakon szerzett végzettséget tanúsít.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

A képzésben az vehet részt, aki egyetemen vagy főiskolán szerzett pedagógus oklevéllel és legalább 3 éves pedagógusi gyakorlattal rendelkezik.

Tervezett képzési idő

A képzés két tanéves (4 szemeszteres).

A képzés módszerei

A képzés szervezési formája t á v o k t a t á s, a hallgatók egyéni tanulására épül. A hallgatók nyomtatott, az egyéni tanulásra alkalmas, esettanulmányokat és feladatokat is tartalmazó tananyagcsomagot kapnak.
A hallgatók a félévek során kötelező konzultációkon vesznek részt. Emellett a konzulensek rendszeres telefonügyeletet tartanak számukra.
A hallgatók évenként 5 konzultáción - alkalmanként 7 órás - vesznek részt és 3 dolgozatot (feladat megoldását) 10-12 oldal terjedelemben kötelesek írásban kidolgozni és beadni. A hallgatók évente egyszer hétvégi 3 napos - bentlakásos - kötelező tréningen vesznek részt. Ezek vezetésében a konzulenseken kívül még külön felkért munkaügyi, gazdálkodási és pszichológus szakember is közreműködik.
Az első évben egyhetes (2 félévre bontva) kötelező iskolai gyakorlaton vesznek részt az iskolavezetés helyszínen történő tanulmányozására, és azzal kapcsolatos gyakorlati feladatok megoldására. A második tanévben szintén egy hetes (2 félévre bontva) kötelező gyakorlatot szervezünk, ezúttal az iskolákon kívül is, a polgármesteri hivatalok oktatási osztályain, a területi pedagógiai intézetekben. A hallgatók a konzultációkon 20-25 fős, a gyakorlatokon pedig 10-15 fős csoportokban vesznek részt. A konzultációk, vizsgák általában szombati napokon vannak.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

A tanterv tartalmazza az akkreditált képesítési követelményeket. Valamennyi tantárgyhoz írásos tananyagot adunk kézbe, mely a hallgatók felkészülését segíti. A hallgatók tanulmányainak évközi ellenőrzése egyrészt konzultációkon, másrészt a beadott írásbeli dolgozatokon keresztül (évente 3 dolgozat) történik. A távoktatásnak megfelelően valamennyi tantárgyat egy csoportban egy konzulens tanít. A tréningeken van szakszerinti elosztás, ahol is egy-egy foglalkozást a téma specialistája tart. Itt kapcsolódik be jogász, közgazdász, és pszichológus is a munkába.

Az iskolai, pedagógiai intézeti és önkormányzati gyakorlatokat általunk megbízott és felkészített vezető igazgatók, illetve önkormányzati és pedagógiai intézeti vezetők látják el. A gyakorlatok végén a hallgatók dolgozatot írnak, a gyakorló helyen végzett munkájuk és a dolgozat alapján kapják meg gyakorlati jegyet, a képzés során négy alkalommal. A szakmai gyakorlatok és tréningek témái követik a kontakt órákon feldolgozott anyagot. A tréningeken nem kapnak osztályzatot a hallgatók.
Az elméleti és gyakorlati órák aránya: 48% az elmélet és 52% a gyakorlat.

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

Az előírt vizsgarend szerint a hallgatók a képzés során nyolc kollokviumot, két szigorlatot tesznek. Ezek megszervezése megegyezik a BME tanulmányi szabályzatával.

A vizsgára bocsátás feltételei

 • A konzultáción való részvétel kötelező. Aki nem vett részt saját csoportjában valamelyiken, az pótolhatja más csoportban, a tanulmányi előadók beosztása szerint. Ha nem pótolja, akkor nem bocsátható vizsgára.
 • A 3 írásbeli feladat megoldása, átlagban legalább 60%-os eredménnyel, feltéve, hogy mindegyik 50% feletti.
 • Az iskolai gyakorlatokon és a bentlakásos tréningen való részvétel kötelező. Aki nem vett részt saját csoportjában valamelyiken, az pótolhatja más csoportban. Ha nem pótolja, akkor nem bocsátható vizsgára.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

 • A konzultációkra, az írásbeli dolgozatokra, a gyakorlatokra és a tréningekre vonatkozó előírások, továbbá
 • az előírt vizsgakövetelmények teljesítése;
 • a diplomamunka beadása.

A diplomamunka megírása olyan feladat, melynek témáját a közoktatási vezető szak ismeretanyagából meríti a hallgató tanulmányaira támaszkodva, kiegészítő magyar és idegen nyelvű szakirodalom tanulmányozásával, konzulens irányításával egy félév alatt teljesíthet. A diplomamunkával kell igazolnia írójának, hogy képes a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, és tájékozott a tananyagon túlmenő szakirodalomban.

A záróvizsga
A záróvizsga a diplomamunka megvédéséből és szóbeli vizsgából áll. A szóbeli vizsga mindenki számára vezetéselméleti, közigazgatási ismeretek, vezetéselmélet, tanügyigazgatás és tanügyi jog, oktatás és képzés tartalmi fejlesztése, eredményellenőrzés, sajátos pedagógiai ismeretek tantárgyakból kialakított komplex ismeretanyagból áll.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

 • sikeres záróvizsga,
 • a diplomamunka megvédése.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A képzés személyi és tárgyi feltételeit a képző biztosítja.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Műszaki Pedagógia Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Dr. Bosch Márta, egyetemi adjunktus 463-2071 463-1697 mpt@eik.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Ára

Egy hallgató képzési költsége egy szemeszterre (egy félév) 80 000 Ft. (Tanévenként a hivatalos infláció mértékével emeljük.)

 

Ez fedezi:

 1. Az oktatás költségeit.
 2. A vizsgák és a záróvizsgák költségeit.
 3. Adminisztrációs költségeket (index, oklevél, nyilvántartás vezetése, postaköltségek, stb.).
 4. A tananyagcsomag költségeit.
 5. A bentlakásos tréning valamennyi költségét (szállás, ellátás, szakértők tiszteletdíja, stb.).

Az államilag finanszírozott (gyermeknevelési támogatásban részesülő) hallgatók számára az 1-3. pontban foglalt képzési költségelemeket a központi költségvetés téríti.
A jogosultságot a hallgatónak a félévenkénti beiratkozáskor igazolnia kell.
A képzési költséget a beiratkozás előtt, illetve a tanulmányok ideje alatt a félévekre való beiratkozáskor, a félévek megkezdése előtt kell befizetni.
Kimaradás esetén a költségtérítés visszafizetésére nincs mód.

Jelentkezés módja

A jelentkezés helye: BME Műszaki Pedagógia Tanszék
1111 Budapest, Egry J. u. 1. IV. em. 7. vagy 10. szoba;
telefon: 463-2071, 463-1699
fax: 463-1697

Képzéshez tartozó dokumentumok

 • Képzési tájékoztató,
 • Felnőttképzési szerződés minta,
 • Jelentkezési lap nyomtatvány