Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Master of Business Administration (MBA) (szakirányú továbbképzés)

A képzés célcsoportja

A program kidolgozásakor célul tűztük ki, hogy képzésünk hazánk olyan vezető MBA programja legyen, amely a hagyományos magyar oktatási kultúrát a legmodernebb nyugati irányzatokkal ötvözni tudja. Képzésünk tanterve minden tekintetben követi az általános (general) MBA programok szokásos felépítését, és a program szerkesztésekor figyelembe vettük a nem közgazdasági jellegű alapvégzettséggel rendelkezők átlagos tudásszintjét is.

A képzés során megszerezhető kompetencia

Olyan szakemberek képzése, akik képesek a vállalkozások életben maradását és fejlődését biztosító stratégiai szemlélet kialakítására, a döntések meghozatalához szükséges készségek birtoklására, a nemzetközi gazdaságban való eligazodásra, valamint az emberi erőforrások kezelésére, általában szervezetek, vállalkozások, azok egységei és tevékenységei irányítására.

A képzés során megszerezhető képesítés

Egyetemi szakközgazdász, MBA (Master of Business Administration) szakon (megjelölve a szakirányt)
MBA (Master of Business Administration) szakirányú menedzser (megjelölve a szakirányt).

A sikeresen diplomázók a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem MBA diplomája mellett az intenzív kurzusokon közreműködő egyes külföldi partnerintézmények oklevelét is megkapják.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

A jelentkezés alapfeltétele egyetemi vagy főiskolai végzettség és szakmai gyakorlat. (A nyelvvizsga-bizonyítvány megléte csak a záróvizsgára bocsáthatóságnak feltétele, a felvételnek nem.) A felvételi kérelmek elbírálásánál pontozzuk az alapvégzettség(ek) szintjét, az alapdiploma megszerzésének évét (a szakmai gyakorlat hosszát), a nyelvtudást és a mellékelt szakmai önéletrajzot. A felvételről az összpontszámok alapján döntünk. A felvételi szintet el nem érők esetén - korlátozott számban - lehetőség nyílik felvételi teszten keresztüli bejutásra is.

Tervezett képzési idő

A képzés kétéves. A szorgalmi időszakok szeptembertől decemberig, valamint februártól májusig tartanak. A szorgalmi időszakban a tárgyak hallgatása kb. heti 8 óra elfoglaltságot jelent. Minden tanórát a hét két napján is előadunk: egyszer pénteken és egyszer szombaton, így a hallgatók szabadon választhatnak a számukra legmegfelelőbb időpontok között. Az oktatási napok, illetve órák látogatása a szemeszterek során szabadon változtatható.

A vizsgaidőszak 5-6 hetes. A kötelező tárgyakból legkevesebb 4-5 vizsgaalkalmat írunk ki, a vizsgák rendszerint írásbeliek, pénteki vagy szombati napra esnek.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

A képzés négy szakirányon folytatható. A Menedzsment szakirány elsősorban az egyének, csoportok és szervezetek munkájának tervezésével, szervezésével, irányításával és vezetésével foglalkozó ismereteket foglalja össze. A Pénzügyi és gazdasági szakirány főleg a vállalatok, vállalakozások pénzügyi, gazdasági és számviteli kérdéseivel foglalkozik, de részletesen kitér a pénzügyi világ egészének működésére is. A Minőség- és termelésmenedzsment szakirány a termelési és szolgáltatási folyamatok hatékonyságra törekvő tervezése, szervezése és irányítása mellett, kiemelten foglalkozik a termékek és szolgáltatások minőségével kapcsolatos menedzselési kérdésekkel is. Az Infokommunikáció szakirány az üzleti életben megjelenő informatikai és távközlési technológiák, szolgáltatások bemutatására törekszik. E szakirányt nem kifejezetten informatikusoknak ajánljuk, hanem olyan vezetőknek akiknek munkája összefonódik az infokommunikáció területeivel.
A szakirányok szabadon választhatók, a szakirány teljesítése a diplomába bejegyzésre kerül.

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

A képzés kredit-rendszerű, azaz az egyes tárgyak, illetve egyéb képzési egységek teljesítésével a hallgatók kreditpontokat szereznek. Az MBA diploma megszerzésének alapfeltétele 120 kreditpont előírások szerinti bontásban való megszerzése. A tanterv két fő rendezőelv szerint tagolható. Egyrészről az egyes szakirányok szerint csoportosíthatók tárgyaink, másrészről pedig vannak kötelező és választható tárgyak.

Szakirányoktól független követelmény két szóbeli szigorlat teljesítése.

A képzés végén a tanultak alapján választott téma önálló feldolgozását bemutató szakdolgozatot kell készíteni 20 kredit értékben. A képzés szakdolgozat védéssel és záróvizsgával zárul.

A záróvizsgára bocsáthatóság feltétele egy állami "C" típusú középfokú nyelvvizsga megszerzésének igazolása. (Amennyiben valaki az MBA diplomához előírt nyelvi követelményeket nem teljesíti, úgy annak a megegyező jogi besorolású Menedzser szakirányú továbbképzési diplomáját adjuk.)

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A záróvizsga részei

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A képzés személyi és tárgyi feltételeit a képző biztosítja.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Üzleti Tudományok Intézet

Név Telefon Fax E-mail
Ducsai Renáta, Rajki Melinda 463-1815, 463-1093, 20/966-2020 463-1740 iroda@mba.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Jelentkezés módja

A honlapon elérhető jelentkezési lap kitöltésével.

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány