Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Menedzser (egyetemi szintű szakirányú továbbképzés)

A képzés célcsoportja

Az ország egyik legnagyobb posztgraduális képzéseként muködô Master of Business Administration (MBA) programunk mellett Menedzser képzésünk is az ország vezetô képzéseihez tartozik, a magyar felsôoktatás rendszere szerinti legmagasabb jogi besorolású másoddiplomát adja. Menedzser programunk tantervét posztgraduális képzéseinken évek óta muködô hallgatói minôsítési rendszer tapasztalatai alapján állítottuk össze, igyekezvén a legszélesebb körben népszeru tárgyakból jól felépített, összefogott képzést kialakítani. E képzésünket elsôsorban azoknak ajánljuk, akik az átfogóbb MBA képzések helyett, inkább egy rövidebb, specializáltabb képzést választanának.

A képzés során megszerezhető kompetencia

A képzési program kidolgozásánál több célnak is megfelelô tantervet próbáltunk meg összeállítani. Különösen fontosnak tartottuk, hogy minden hallgatónknak - választott szakirányától függetlenül - átfogó üzleti és menedzsment alapismereteket adjunk. Az üzleti folyamatok egyre összetettebbé válnak, így a menedzseri, vezetôi szerepek is egyre inkább megkövetelik az sokoldalú menedzsment muveltséget. Mindemellett szükség van specializálódásra is. Ennek megfelelôen négy, egymástól viszonylag távol álló menedzsment diszciplína köré külön szakirányokat is szerveztünk. Végül követni igyekeztünk MBA képzésünk standardjait is, hogy a Menedzser programunkon végzô hallgatóink tanulmányaik és tandíjuk teljes beszámítása mellett, további egy év alatt az MBA diplomát is megszerezhessék. Itt jegyezzük meg, hogy a Menedzser diploma megszerzéséhez nyelvvizsga követelmény nem kapcsolódik, ám az MBA diplomához középfokú nyelvvizsgát kell szerezni.

A képzés során megszerezhető képesítés

A sikeresen diplomázók a Budapesti Muszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Menedzser szakirányú diplomáját kapják szakirányuk megjelölésével. A Minôségmenedzsment szakirányt választók annyiból kivételt jelentenek, hogy ôk a Menedzser képzéssel teljesen azonos jogi besorolású Minôségmenedzsment szakirányú továbbképzés szintén államilag akkreditált tantervét teljesítik, így ennek megfelelô diplomát kapnak.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

A jelentkezés alapfeltétele egyetemi vagy fôiskolai végzettség. A felvételi kérelmek elbírálásánál a szakmai gyakorlat hosszát és az alapvégzettség szintjét vesszük figyelembe. Amennyiben a Jelentkezési lap alapján dönteni tudunk a felvételrôl, úgy döntésünkrôl és a beiratkozás további részleteirôl a jelentkezôt levélben értesítjük. Ha a kérelem elbírálásához további információkra van szükség, szintén levélben kérjük a jelentkezô személyes megjelenését.

Tervezett képzési idő

A képzés 3 féléves, az elôadások és a tananyagok magyar nyelvűek. A szorgalmi idôszakok szeptembertôl decemberig, valamint február közepétôl május közepéig tartanak. A szorgalmi idôszak hossza 13 hét, a tárgyak hallgatása heti egy nap elfoglaltságot jelent. Naponta rendszerint öt tárgyat oktatunk 90-90 percben. Minden tanórát a hét két napján is elôadunk: egyszer hétköznap és egyszer szombaton, így a hallgatók szabadon választhatnak a számukra legmegfelelôbb idôpontok között. Az oktatási napok, illetve órák látogatása a szemeszterek során szabadon változtatható. A képzési programban elôfordulnak ún. félszemeszteres tárgyak is, amikor az adott tárgyat csak a szemeszter elsô vagy második felében oktatjuk. Minden tárgy vizsgával, általában írásbeli vizsgával zárul. A vizsgaidôszak a szorgalmi idôszakokat követô négy hét.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

Négy szakirány közül lehet választani:

A Humánmenedzser szakirányt azoknak javasoljuk, akik munkatársak felvételével, képzésével, elômenetelével, illetve általában az emberi erôforrások menedzselésével szeretnének részletesebben is megismerkedni.
Gazdasági elemzô szakirányunk célja hallgatóink vállalati szintu gazdasági döntésekre, döntéstámogatásra való felkészítése, tehát mindazoknak ajánlhatjuk, akik társaságuk pénzügyi, gazdasági irányításában, illetve a munkájukhoz kapcsolódó gazdaságossági elemzésekben kívánnak nagyobb szaktudással részt venni.
Minôségmenedzsment szakirányunk a korszeru minôségbiztosítási rendszerek kialakításához és fenntartásához, valamint ezek folyamatos fejlesztéséhez szükséges szakmai alapokat kívánja megadni. Elsôsorban azoknak ajánljuk, akik kis- illetve nagyvállalatok minôségügyi szervezeteiben dolgoznak, hiszen szakirányunk elvégzése jelentôsen segítheti a minôségügyi rendszerek kiépítését, tanúsíttatását és hatékony muködtetését.
Logisztikai és termelésmenedzsment szakirányunkat azok számára dolgoztuk ki, akik a szállítmányozási, termelési és szolgáltatási folyamatok hatékonyságra törekvô tervezésével, szervezésével és irányításával kívánnak behatóbban megismerkedni.

Az egyes szakirányok szabadon választhatók. Az elsô szemeszter tárgyai mind a négy szakirányon azonosak, így ekkor még nem kell választani a szakirányok között. A második szemeszterben már kétfelé válik a hallgatóság, hiszen van olyan tárgy, amelyik a csak a Humánmenedzser és a Gazdasági elemzô szakirányokon, és van olyan, amelyik a Minôségmenedzsment és a Logisztikai és termelésmenedzsment szakirányokon kötelezô. A négy szakirány a harmadik szemeszterben válik teljesen szét.

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

Tantárgyi vizsgák és gyakorlati jegyek.

Az utolsó félévben a tanultak alapján választott téma önálló feldolgozását bemutató szakdolgozatot kell készíteni. A képzés diplomavédéssel és záróvizsgával zárul.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A képzés személyi és tárgyi feltételeit a képző biztosítja.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Üzleti Tudományok Intézet

Név Telefon Fax E-mail
Ducsai Renáta, Rajki Melinda 463-1815, 463-1093, 20/966-2020 463-1740 iroda@mba.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Jelentkezés módja

A honlapon elérhető jelentkezési lap kitöltésével.

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány