Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Minőségmenedzsment (szakirányú továbbképzés)

A képzés célcsoportja

A képzésben egyetemi vagy főiskolai végzettséggel, elsősorban műszaki szakképzettséggel lehet részt venni. Egyes speciális esetekben más feltételek (pl. nem műszaki jellegű szakképzettség esetén kiegészítő előképzés; az adott szakterületen 2-3 éves gyakorlat) is támaszthatók.

A képzés során megszerezhető kompetencia

Felsőfokú végzettséggel és gyakorlati tapasztalattal, ismeretekkel rendelkező szakmérnökök képzése, akik saját szakterületükön, termelő-gyártó, tervező-fejlesztő, szolgáltató rendszerekben alkotó módon képesek felhasználni a képzés során kapott elméleti alapokat és gyakorlati módszereket a kutatásban és tervezésben, a gyártmány-, gyártás-, szolgáltatásfejlesztésben, az általuk menedzselt rendszerek és folyamatok folyamatos javításában. A termelés, gyártás, szolgáltatásnyújtás, illetve ezek eredményének értékesítése során jobb és állandóbb minőségű, piacképesebb, nagyobb megbízhatóságú termékek és szolgáltatások tervezésével, megvalósításával, gyártásával, piaci realizálásával foglalkozó rendszereket minőség és megbízhatóság oldaláról szabályozottabb módon képesek megtervezni, kivitelezni és működtetni, menedzselni.

A képzés során megszerezhető képesítés

Egyetemi szakmérnök, minőségmenedzsment szakon.
Minőségmenedzsment szakember.

Tervezett képzési idő

Legalább 3 szemeszter, 2700 összóra, 90 kredit.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

Alapismeretek és szakmai törzsanyag (40-50%):

A mérnöki gazdaságtan, a vállalkozásgazdaságtan, a humán-, stratégiai, termelés- és technológiai, projekt- és minőségmenedzsment (jog, közgazdaságtan, környezetvédelem, EU-ismeretek, marketing, számvitel, pénzügyek, döntés, tanúsítás, akkreditálás, szabványosítás).

Speciális szakismeret (50-60%):

A minőség- és megbízhatóság menedzsment, a kvantitatív módszerek a kockázat és megbízhatóság, az irányítás- és szabályozáselmélet.

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt, részben egymásra épülő, részben egymástól független, aláírások és gyakorlati jegyek megszerzéséből, vizsgák, beszámolók, kollokviumok letételéből, diplomamunka elkészítéséből, valamint záróvizsgából tevődik össze.

A diplomamunka

A diplomamunka követelménye olyan gyakorlati feladat megoldása, amely a szak- és a korábbi alaptanulmányokra támaszkodva, kiegészítve a szakirodalom és a gyakorlati megvalósítás körülményeinek elemzésével, önálló alkotó-fejlesztő munkával, konzulensi segítséggel egy félév alatt elvégezhető. A diplomamunkának igazolnia kell, hogy szerzője a választott szűkebb területen, témában jártas az idevonatkozó szakirodalomban, képes a tanult ismeretanyag gyakorlati, alkotó alkalmazására, menedzseri szintű összefogására, színvonalas problémamegoldásra.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A tantervben előírt feltételek teljesítése, különösen:

  • a tantervben rögzített számú gyakorlati jegy, beszámoló, min. 8 kollokvium stb.,
  • a bíráló által elfogadott diplomamunka.

A záróvizsga részei

  • szóbeli vizsga az intézményi tanterv által meghatározott, illetve választható tantárgyakból,
  • a diplomamunka megvédése.

A záróvizsga eredménye

A vizsgáztató bizottság által a diplomamunkára - annak megvédése eredményeként - adott érdemjegy, valamint a szóbeli vizsgákra adott érdemjegyek számtani középértékének átlaga.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A képzés személyi és tárgyi feltételeit a képző biztosítja.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Üzleti Tudományok Intézet

Név Telefon Fax E-mail
Ducsai Renáta, Rajki Melinda 463-1815, 463-1093, 20/966-2020 463-1740 iroda@mba.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány