Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Munka- és szervezetpszichológia (szakirányú továbbképzés)

A képzés célcsoportja

Egyetemi szintű alapképzésben pszichológia szakon szerzett végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezők.

A képzés során megszerezhető kompetencia

Pszichológusi oklevéllel rendelkezők speciális szakképzettséget eredményező felkészítése önálló szakmai tevékenység végzésére a pszichológia alkalmazott területein. Olyan szakemberek képzése, akik gazdálkodó vagy közigazgatási szervezeteknél, intézményeknél, vállalkozásoknál, valamint a közlekedési ágazat területén, illetve a fegyveres szervezetek keretein belül az emberi erőforrással történő gazdálkodás, a biztonság és emberi megbízhatóság, továbbá a munkafeltételek és munkakörülmények fejlesztése, valamint a szervezetfejlesztés pszichológiai feladatainak ellátására alkalmasak.

A képzés során megszerezhető képesítés

Munka- és szervezetpszichológiai szakpszichológus az alábbi szakági specializáció megjelölésével: munkapszichológiai specializáció, vagy szervezetpszichológiai specializáció, vagy közlekedéspszichológiai specializáció, vagy fegyveres szervezetpszichológiai specializáció.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

Egyetemi szintű alapképzésben pszichológia szakon szerzett végzettség és szakképzettség.

Tervezett képzési idő

5 félév, legalább 1260 összóra, mely legkevesebb 600 tanórát foglal magába.

Az alapozó és a kötelezően választandó specializációs képzési szakasz egymásra épül.

Az alapozó képzési szakasz 3 félév, a specializációs (munkapszichológiai, szervezetpszichológiai, közlekedéspszichológiai, valamint fegyveres szervezetpszichológiai) képzés 2 félév.

A képzés módszerei

Levelező képzés

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

Alapozó képzési szakasz (elmélet és gyakorlat)

Foglalkozási élettan, a munkapszichológia története, szervezetpszichológia, vezetéslélektan, gazdaságpszichológia, alkalmazott szociálpszichológia, mikroökonómia, munkajog, társadalomelmélet, munkahelyi szocializáció, pszichológiai intervenció és önfejlesztés, mentálhigéné, általános pszichometria, számítógépes adatkezelés, etika.

Az alapozó képzési szakasz szakismeretei a tanórákban kifejezett képzési idő mintegy 60%-át teszik ki.

A specializációs szakasz szakmai ismeretei

A munkapszichológiai specializációban: Pszichológiai alkalmasság és kiválasztás; munkahelyi képzés és készségfejlesztés; a munkakör, munkafolyamat, munkatevékenység pszichológiai elemzése; információs technológiák emberi tényezői; pszichológiai módszerek az emberi erőforrások fejlesztésében.

A közlekedéspszichológiai specializációban: Közlekedési rendszerek és folyamatok, ember-jármű-környezet rendszerszemléletű elemzése és tervezése; közlekedéspszichológia; közlekedési magatartás elemzése; a közlekedésbiztonságot megalapozó kutatások Európában; közlekedési viselkedés befolyásolása.

A szervezetpszichológiai specializációban: Szervezeti kultúra; kognitív modellek a szervezetpszichológiában; bevezetés a szervezeti döntés-előkészítés matematikai modelljeibe; szervezeti diagnosztika; vállalkozásszervezés; szervezeti igazságosság.

A fegyveres szervezetpszichológiai specializációban: Fegyveres szervezetek szociológiai elemzése; kriminalitás, agresszió, szenvedélybetegségek; speciális pszichometria; szociálpszichológiai jelentések a fegyveres szervezeteknél; mentális zavarok, munkahelyi mentálhigiéné.

A speciális szakismeretek a tanórákban kifejezett képzési idő mintegy 40%-át alkotják.

Az elméleti és gyakorlati képzés aránya

Mind az elmélet, mind a gyakorlat a képzési összóraszám legalább 40-40%-át teszi ki.

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt aláírások, gyakorlatok, gyakorlati jellegű foglalkozások gyakorlati minősítéseinek megszerzéséből, vizsgák — beszámolók, kollokviumok, szigorlatok — letételéből, a szakmai gyakorlatok teljesítéséből, tréningeken való részvételből, a szakdolgozat elkészítéséből, valamint a záróvizsgából tevődik össze.

A gyakorlati minősítés három fokozatú: kiválóan megfelelt, megfelelt, nem felelt meg.

A szigorlat
Két komplex szigorlat kötelező a képzési terület alapozó elméleti tárgyaiból, valamint erre épülően a kötelezően választandó szakági specializációs terület elméleti tárgyaiból.

A szakdolgozat
Az adott szakági specializáció tárgykörében készített dolgozattal a hallgatónak tanúsítani kell, hogy tanulmányaira alapozva, a szakirodalom feldolgozásával és empirikus tapasztalatok vagy vizsgálatok alapján képes az elsajátított ismeretanyag önálló gyakorlati alkalmazására.

A diplomamunka

Az adott szak tárgykörében készített dolgozattal a hallgatónak tanúsítania kell, hogy tanulmányaira alapozva, a szakirodalom feldolgozásával és empirikus tapasztalatok vagy vizsgálatok alapján képes az elsajátított ismeretanyag önálló gyakorlati alkalmazására.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

  • Az intézményi tantervben előírt követelmények teljesítése, beleértve a gyakorlatok elvégzését tanúsító, három fokozatú minősítéssel ellátott dokumentumokat is.
  • Bírálattal elfogadott szakdolgozat.

A záróvizsga részei

  • Szakdolgozat megvédése.
  • A képzés témaköreit átfogó komplex szóbeli vizsga, különös tekintettel a megszerzett ismeretek integrált, gyakorlati alkalmazására.

A záróvizsga eredménye

A szakdolgozat és védése alapján kialakított érdemjegyből, valamint a szóbeli vizsga érdemjegyéből számított átlag, egész számra kerekítve, vagy három fokozatú minősítéssel: kiválóan megfelelt, megfelelt, nem felelt meg.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A képzés személyi és tárgyi feltételeit a képző biztosítja.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Ergonómia és Pszichológia Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Dr. Antalovits Miklós, tanszékvezető, egyetemi tanár 463-2654 463-2106 antalovits@erg.bme.hu
Láposi Erika, tanulmányi ügyintéző 463-2654 463-2106 ercsi@erg.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány