Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Munkahelyi oktatók (trénerek, instruktorok) pedagógiai és pszichológiai továbbképzése

A képzés során megszerezhető kompetencia

Munkahelyi oktatást (betanítást, elméleti és gyakorlati képzést, továbbképzést stb.) foglalkozás-szerűen végző, de pedagógiai szakképesítéssel nem rendelkező oktatóinak olyan intenzív továbbképzése, amely elősegíti a résztvevők számára a munkájukhoz szükséges:

 • pedagógiai és pszichológiai ismeretek bővítését, rendszerezését és elmélyítését,
 • korszerű oktatástechnológiai ismeretek és készségek elsajátítását és fejlesztését,
 • önismeret fejlesztését, valamint a felnőttoktatásban az oktatói szerep eredményesebb megvalósítását támogató készségek fejlesztését.

A képzés sikeres elvégzése után a résztvevők bővebb és rendszerezettebb pedagógiai ismeretekkel rendelkeznek, felkészültebbek lesznek a felnőttoktatással kapcsolatos pszichológiai jelenségek felismerése és befolyásolása terén, tájékozottabbak lesznek az oktatásmódszertan területén, a felnőttképzésben eredményesen alkalmazható olyan készségeket szereznek (fejlesztenek tovább), amelyek hatékonyabbá és eredményesebbé teszik oktatói munkájukat.

A képzés során megszerezhető képesítés

Tanfolyami bizonyítvány

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

A résztvevők munkaköri feladatai közé tartozzék a munkahelyi oktatás, rendelkezzenek minimális oktatási tapasztalattal.

Tervezett képzési idő

120 óra (ebből a kontaktórák száma, a csoport létszámától is függően, 60-80 óra)

A képzés módszerei

 • d) a képzés módszerei:
  csoportos képzés: előadások, gyakorlatok (workshop)
 • az oktatási tananyagok feldolgozása távoktatással
 • egyéni felkészülés konzultációval

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

1. Az oktatási folyamat tervezése
A tanegység célja: a résztvevőket megismertetni a didaktika alapfogalmaival, az oktatás tanítás célrendszerével.
A tanegység tartalma:
Az oktatási rendszer összetevői, jellemzői, működése, a pedagógia, a pszichológia, a szociológia, az informatika eredményeinek felhasználása az oktatási rendszerben. Az oktatási cél fogalma, a célok funkciói. A célok operacionalizálása, követelményekké alakítása. Az oktatás tartalmát meghatározó tényezők. Az oktatási folyamat jellemzői. Az oktatási folyamat funkciói: motiválás, aktivizálás, differenciálás, individualizálás. Az oktatási folyamat szervezeti keretei, formái és munkaformái Az oktatási folyamat értékelése, minősítése. Az oktatási folyamat tervezése, szervezése: a tanterv, a tanmenet, a tematikus terv, az óravázlat.
A tanegység terjedelme: 4 kontakt óra, az oktatási anyag feldolgozása távoktatással, egyéni felkészülés konzultációval.

2. A felnőttoktatás módszerei
A tanegység célja: a felnőttoktatásban használt módszerek megismerése és a gyakorlatok során azok elemzése, kipróbálása
A tanegység tartalma: A felnőttek oktatásának folyamatát meghatározó tényezők. A felnőttkori fejleszthetőség. A felnőttek tanulási kompetenciája és motivációja, érdeklődése, tanulási képessége. A felnőttoktatás módszereit meghatározó tényezők. A felnőttoktatásban használt módszerek kiválasztása. A felnőttoktatás módszerei: a tanár módszerei, közös módszerek, hallgatói és szituációs módszerek.
A tanegység terjedelme: 4 kontakt óra, az oktatási anyag feldolgozása távoktatással, egyéni felkészülés konzultációval.

3. Tanulás és készségfejlesztés
A tanegység célja: a tanulás jellemzőinek és elméleteinek megismerése, a gyakorlati képzésben a készségfejlesztés módszerei, a fejlődés mérésének metodikája és a fejlesztés eszközeinek megismerése.
A tanegység tartalma: A tanulás külső és belső feltételei. A tanulás elméletei. Tanulási stílusok, egyéni sajátosságok, a tanulást nehezítő tényezők. A tanulást segítő módszerek. Az egyéni (otthoni) tanulás, a vizsgára való felkészülés módszerei. A készségfejlesztés alapjai, módszertana, feltételei. A kompetenciák és a készségek kapcsolata. A kompetencia-alapú tananyagfejlesztés, az oktatási célok megfogalmazása. A tananyag strukturálásának követelményei és módszerei.
A tanegység terjedelme: 4 kontakt óra, az oktatási anyag feldolgozása távoktatással, egyéni felkészülés konzultációval.

4. Az egyéni értékelés módszerei
A tanegység célja: Az egyéni értékelés módszereinek megismerése, a módszerek használatának feltételei, formái és hatása a tanulók teljesítményére.
A tanegység tartalma: Az ellenőrzés és az értékelés meghatározása. Az értékelés funkciói. Az ellenőrzés hagyományos módszerei:a felelés, a feladatlap és a teszt, a vizsga. Az ellenőrzés és az értékelés számítógéppel támogatott formái Az értékeléssel szemben támasztott követelmények. Az értékelés módszerei és hatásai. A tevékenység és a tudás értékelésére használatos technikák. Az egyéni értékelés hatása a tanulási teljesítményre.
A tanegység terjedelme: 4 kontakt óra, az oktatási anyag feldolgozása távoktatással, egyéni felkészülés konzultációval.

5. Csoportok értékelése és fejlesztése
A tanegység célja: A csoport, mint az oktatás „eszköze” és színtere, jellemzőinek megismerése, és hatásának elemzése.
A tanegység tartalma: A csoport fogalma, az egyén és a csoport viszonya. A csoport fogalma, az egyén és a csoport viszonya. A csoport fejlődésének fázisai. A csoportdinamika, a csoportnyomás. A közös értékek és normák szerepe a csoport életében. A csoport vezetője és a csoporttagok. Vezetés és vezetési stílusok. A kommunikáció és kooperáció a csoportban. A tanulócsoport szerepe a felnőttoktatásban. A csoport, mint a fejlesztés eszköze: a tréning módszerek. A csoportok értékelésének és fejlesztésének gyakorlati módszertana. Az egyszerűbb eszközöket igénylő és a számítógéppel támogatott csoportértékelő módszerek előnyei és hátrányai. A teljesítmény és a csoportjellemzők kapcsolata.
A tanegység terjedelme: 4 kontakt óra, az oktatási anyag feldolgozása távoktatással, egyéni felkészülés konzultációval

6. Az oktatás gyakorlata
A tanegység célja: a résztvevők oktatásának elemzése és értékelése a kurzus elején és az elméleti képzés után. A képzés során szerzett ismeretek és a gyakorlati feladatok során a résztvevők oktatói magatartásában történt változások regisztrálása, és a fejlesztés további lépéseinek meghatározása.
A tanegység tartalma: A kurzus elején a képzés résztvevőinek oktatási tevékenységéről (elméleti előadás, tantermi gyakorlat, műhely gyakorlat. stb.) videofelvételt készítünk, és a képzés első részében tartott „workshopon”, a tematikus egységekbe szervezett illusztrációs anyag felhasználásával elemzi a csoport, megadott szempontok szerint, a részvevők oktatói tevékenységét. Az elméleti tananyagra alapozva és a workshopon szerzett tapasztalatokat is felhasználva, dolgozzák ki a résztvevők a tanfolyam második felében sorra kerülő ún. „bemutató foglalkozások” tervezetét.
A tanfolyam ütemezésének utolsó egységében a csoport minden résztvevője saját szakterületéről választott témában - a meghatározott szempontok szerint elvégzett és dokumentált pedagógiai előkészítést követően - bemutató foglalkozást tart. Ezeken a foglalkozásokon minden csoporttag részt vesz, és előre megkapott megfigyelési szempontok szerint végez tematikus megfigyelést. A foglalkozásokat videóra rögzítjük, és a csoport tagjai – szakértői támogatással - elemzik, értékelik egymás munkáját.
A tanegység terjedelme: a „bemutató foglalkozások” összes időigénye s résztvevők létszámától függ (a bemutató foglalkozások egyenként 45-60 perc kiméretűek). Az elemezések időtartama összesen: 24 óra.

Maximális csoportlétszám

20 fő

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

Az elméleti ismeretek elsajátításának értékelése a tananyag alapján összeállított feleletválasztós teszttel történik. Az eredményesség követelménye a legalább 50%-os teljesítmény
A záró bemutató foglalkozáson nyújtott teljesítmény szakmai értékelése.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

Az elméleti modulok elvégzése, a gyakorlati foglalkozás meghatározott szempontú előkészítése és a foglalkozás sikeres megtartása.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

Személyi feltételek: szakképzett, pedagógiai és pszichológiai végzettséggel rendelkező oktatók (3 fő)
Tárgyi feltételek: Oktatástechnikai eszközök, számítógép, projektor, videokamera, videolejátszó, televízió.
Oktatásra alkalmas (csoportfoglalkozásra célszerűen berendezhető) helyiségek.

A képzés személyi és tárgyi feltételeit a képző biztosítja.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Ergonómia és Pszichológia Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Dr. Antalovits Miklós, tanszékvezető, egyetemi tanár 463-2654 463-2106 antalovits@erg.bme.hu
Láposi Erika, tanulmányi ügyintéző 463-2654 463-2106 ercsi@erg.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Képzéshez tartozó dokumentumok

 • Képzési tájékoztató,
 • Felnőttképzési szerződés minta,
 • Jelentkezési lap nyomtatvány