Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Munkavédelmi (szakirányú továbbképzés)

A képzés célcsoportja

A képzésben egyetemi vagy főiskolai végzettséggel, mérnök szakképzettséggel lehet részt venni.

A képzés során megszerezhető kompetencia

Mérnökök számára a graduális képzést meghaladó szintű és mélységű munkavédelmi (munkabiztonsági és foglalkozásügyi) szakismeretek nyújtása. A korszerű kutatási, vizsgálati, tervezési és mérési módszerek, valamint a társtudományok (ergonómia, tűzvédelem, környezetvédelem) alapvető ismereteinek elsajátíttatása annak érdekében, hogy a munkavédelmi szakterület és a hozzá kapcsolódó területek jogi szabályozásának átfogó ismeretében preventív, gazdasági és humán szemlélettel folytathassák alkotó, szervező, irányító, felügyeleti munkájukat, tanulmányaik lezárásával jogosulttá váljanak azon munkakörök betöltésére, illetve olyan feladatok végrehajtására, amelyek ellátását a vonatkozó jogszabályok felsőfokú munkavédelmi szakképesítéshez kötik.

A képzés során megszerezhető képesítés

Egyetemi szakmérnök, munkavédelmi szakon.
Munkavédelmi szakember.

Tervezett képzési idő

Legalább 3 szemeszter, 2700 összóra, 90 kredit.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

Alapismeretek és szakmai törzsanyag (40-50%):

Megbízhatóságelmélet és kockázatelemzés, minőségbiztosítás, munkaélettan, munkavédelmi jog és igazgatás.

Speciális szakismeretek (50-60%):

Zaj- és rezgésvédelem, villamosság biztonságtechnikája, vegyi folyamatok biztonságtechnikája, anyagmozgatás, világítástechnika.

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt — részben egymásra épülő, részben egymástól független — gyakorlati jegyek megszerzéséből, vizsgák — beszámolók, kollokviumok — letételéből, diplomamunka elkészítéséből, valamint záróvizsgából tevődik össze.

A diplomamunka

A diplomamunka a szakirányú képzettségnek megfelelő, eredményében írásosan is megjelenő, alkotó jellegű szakmai (tudományos, gazdasági, mérnöki, tervezési, esetleg kutatási vagy kutatásfejlesztési) feladat, amelynek megoldása a hallgató tanulmányaira támaszkodva, a hazai és nemzetközi szakirodalom tanulmányozásával, témavezető vagy konzulens irányításával kidolgozható, és igazolja azt, hogy a hallgató képes az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, az elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalására, a témakörébe tartozó feladatok kreatív megoldására, önálló szakmai munka végzésére.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A tantervben előírt feltételek teljesítése, különösen:

  • a tantervben rögzített számú gyakorlati jegy, beszámoló, min. 8. kollokvium stb.,
  • a bíráló által elfogadott diplomamunka.

A záróvizsga részei

  • szóbeli vizsga az intézményi tanterv által meghatározott, illetve választható tantárgyakból,
  • a diplomamunka megvédése.

A záróvizsga eredménye

A vizsgáztató bizottság által a diplomamunkára - annak megvédése eredményeként - adott érdemjegy, valamint a szóbeli vizsgákra adott érdemjegyek számtani középértékének átlaga.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A képzés személyi és tárgyi feltételeit a képző biztosítja.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Építőgépek, Anyagmozgatógépek és Üzemi Logisztika Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Tanszéki titkárság 463-2235 463-3059 anyagmoz@mail.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány