Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Navigációs-GPS szakmérnök

A képzés során megszerezhető kompetencia

A tanfolyam sikeres elvégzése után a résztvevők rendelkezni fognak mindazokkal a készségekkel és képességekkel, amelyek a GPS-rendszer működésével, a mérési elvekkel, módszerekkel és a különböző feldolgozási eljárásokkal kapcsolatosak. A hallgatók kialakítják saját véleményüket a tanfolyamon szereplő tananyagok alkalmazhatóságáról, képesek lesznek arra, hogy megfelelő tervet dolgozzanak ki a fejlesztésre, és kiválasszák a céljainknak leginkább megfelelő munkamódszert. A képzés haszna továbbá az, hogy a hallgatók megismerik a hazai viszonylatban elérhető műszereket és feldolgozó szoftvereket.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

A képzésben okleveles építőmérnöki, építészmérnöki, gépészmérnöki, közlekedésmérnöki, villamosmérnöki, erdészeti és faipari egyetemi, bányamérnöki, természettudományi diplomával rendelkezők és az Agráregyetemek tájtervező, öntönzési, növénytermesztési szakain szerzett egyetemi végzettséget igazoló oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

Tervezett képzési idő

A képzés 5 szemeszteren keresztül történik, szemeszterenként 90 tanórában.

A képzés módszerei

A képzés csoportos formában történik.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

1. szemeszter

 • Matematika (18 óra)
  A tárgy azon matematikai ismereteket tekinti át, amelyek a GPS műholdas helymeghatározás számításai során szükségesek, így: differenciál- és integrálszámítás, vektoranalízis, mátrixtranszformáció, Fourier-sorok, Kalman-szűrés
 • Fizikai alapismeretek (18 óra)
  A tárgy a mesterséges holdak elméletével és megfigyelésével kapcsolatos fizikai alapismereteket tekinti át, így: az erőterek, a gravitáció, a nehézségi erőtér, az elektromágneses erőtér, relativitáselmélet, jelterjedés.
 • Magyarországi vetületei rendszerek (18 óra)
  A tárgy áttekinti a Magyarországon használatos vetületi rendszereket és ezek kapcsolatát, éspedig alapfelületek, a vetületek általános elmélete, vetületi torzulások, vetületi rendszerek.
 • A műholdas helymeghatározás alapelvei I. (18 óra)
  A tárgy első része bemutatja a globális helymeghatározás elvét, a jelenlegi két megvalósítás: a NAVSTAR és a GLONASS rendszer felépítését.

2. szemeszter

 • A műholdas helymeghatározás alapelvei II. (18 óra)
  A tárgy második része tárgyalja a mesterséges holdak mozgásának elméletét, így az égimechanikai alapokat, a Kepler törvényeket, a perturbált pályamozgást.
 • Globális helymeghatározó rendszerek II. (16 óra)
  A tárgy második része foglalkozik a GPS működési elveivel, a mérési lehetőségekkel, valamint a mérés során fellépő hibákkal, így - többek között - a pszeudotávolság meghatározásával, a vivőfázis mérésekkel.
 • Vetületi átszámítások (10 óra)
  A tárgy foglalkozik a vetületi átszámítások geometriai alapjaival, a Magyarországon használt fontosabb vetületi rendszerek közötti átszámításokkal, valamint a GPS koordináták és az EOV koordináták kapcsolatával.
 • A térinformatika matematikai alapjai(10 óra)
  A tárgy megismertet a GIS alapjaival, algoritmusaival, az alkalmazások gyakorlati szempontjaiva, így: az adatmodellezéssel, a vektoros és raszteres térbeli adatmodellekkel, a térbeli adatbázisokkal.
 • GPS vevők (18 óra)
  A tárgy keretében bemutatásra kerülnek a Magyarországon használatos
  GPS vevők tipusai, és a gyakorlati foglalkozáson a hallgatók megismerkednek a kezelésükkel.
 • Európai GPS hálózatok (18 óra)
  A tárgy keretében a hallgatók megismerik a permanens állomások működési feltételeit, az európai vonatkozási rendszereket, az EUREF hálózat létesítését és fenntartását.

3. szemeszter

 • GPS a mérnöki gyakorlatban I. (18 óra)
  A tárgy első részében a már ismertetett szoftverekkel való előfeldolgozás után kapott adatok további feldolgozási lehetőségeivel foglalkozik, elsősorban a hálózatkiegyenlítéssel.
 • GPS mérési módszerek (18 óra)
  A tárgy foglalkozik a klasszikus mérési módszerekkel, valamint a pontosságcsökkentő stratégiák kikerülése céljából kifejlesztett modern technikákkal: abszolút és relatív módszerek, statikus és kinematikus módszerek, félkinematikus mérési módszerek.
 • GPS a térinformatikában (18 óra)
  A tárgy bemutatja a GPS mérések alkalmazásának lehetőségeit: geodéziai alkalmazások, hálózati mérések, mérnökgeodéziai alkalmazások, geodinamikai alkalmazások, térképészeti alkalmazások.
 • GPS műholdak pályájának számítása (18 óra)
  A tárgy a NAVSTAR holdak pályájának követésével, pályaszámításával, a pályadataok tipusával, hozzáférhetőségével, pontosságával foglalkozik.
 • A GPS kiszolgáló rendszerei(18 óra)
  A tárgy foglalkozik az inerciális követő rendszerrel (INS), jelző állomások rendszerével, a TRF földi rádiófrekvencia használatával, a térképi illesztéssel.

4. szemeszter

 • GPS a mérnöki gyakorlatban II. (18 óra)
  A tárgy második része a hálózati kiegyenlítés után nyert adatok értelmezésével foglalkozik, éspedig: a hálózatkiegyenlítés matematikai hátterével, a lokális hálózatok kiegyenlítésével, a GPS hálózatok speciális jellemzőivel.
 • GPS mérések feldolgozása (18 óra)
  A tárgy keretén belül a hallgatók elsajátítják a műszergyártó cégek által, valamint tudományos céllal kifejlesztett feldolgozó szoftverek használatát, éspedig: az előrejelző programokat, a mérési tervező programokat.
 • Légi navigáció (18 óra)
  A tárgy megismerteti a hallgatókat a navigáció alapelemeivel, a műholdas navigáció GPS-szel és a léginavigháció módszereivel.
 • GPS különleges alkalmazásai (18 óra)
  Az erdészeti alkalmazások, meteorológiai alkalmazások, a geofizikai alkalmazások, a GPS kapcsolata más geodéziai mérőrendszerekkel. Felszínmozgások és terepdeformáció vizsgálata GPS-szel.
 • A GPS katonai alkalmazásai (18 óra)
  Szárazföldi, vízi és légi navigáció és hadviselés, pályaadatok titkosítása, a szelektív elérhetőség alkalmazási korlátai, az Y kód használata.

5. szemeszter

Diplomaterv készítése belső és külső konzulens igénybevételével mintegy 90 óra kiméretben.

Maximális csoportlétszám

16 fő

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

A szemeszter végén a tantárgyakról írásbeli ill. szóbeli vizsgát tartunk.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

Az ötödik szemeszter végén a hallgatók záróvizsgát tesznek és megvédik az elkészített diplomatervet.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A képzés a BME Általános- és Felsőgeodézia Tanszék tantermi, laboratóriumi helyiségeiben és a számítógépes kabinetekben történik, a képzésben a Tanszék hét oktatója vesz részt.

A BME Általános- és Felsőgeodézia Tanszéke biztosítja mind a személyi, mind a tárgyi feltételeket.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Általános- és Felsőgeodézia Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Dr. Ádám József, tanszékvezető, egyetemi tanár 463-3222 463-3192 Jadam@epito.bme.hu
Dr. Takács Bence, adjunktus 463-1427 463-3192 Bence@agt.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Képzéshez tartozó dokumentumok

 • Képzési tájékoztató,
 • Felnőttképzési szerződés minta,
 • Jelentkezési lap nyomtatvány