Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Reaktortechnika (szakirányú továbbképzés)

A képzés célcsoportja

gépész-, villamos-, vegyész mérnökök, fizikusok.

A képzés során megszerezhető kompetencia

A képzés célja olyan, speciális ismeretekkel és környezetvédelmi szemléletmóddal rendelkező szakmérnökök ill. szakemberek képzése, akik képesek lesznek a kutató, illetve az atomerőművi reaktorok fizikai, hőtechnikai, termohidraulikai, technikai, technológiai felhasználási és üzemeltetési feladatainak korszerű megoldására, valamint alkotó módon vesznek részt a kutató- és erőművi reaktorok fizikai számításaiban, tervezésében, a reaktorokkal kapcsolatos sugárvédelmi számításokban, a reaktorok üzemeltetésében és karbantartásában. E célok eléréséhez a hallgatók az elméleti képzésen túl jelentős gyakorlati készséget is szereznek a korszerű eszközökkel végrehajtott nagyszámú laboratóriumi mérés során. A tanfolyami anyagban kiemelt hangsúlyt kapnak az atomerőművek üzemidő-hosszabbításához kapcsolódó speciális szakmai ismeretek.

A képzés során megszerezhető képesítés

Egyetemi szakmérnök, reaktortechnika szakon.
Reaktortechnikai szakember.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

Egyetemi, illetve főiskolai végzettséggel rendelkező gépész-, villamos-, vegyész-mérnökök, illetve üzemmérnökök vagy természettudományi oklevéllel rendelkező fizikusok, vegyészek vehetnek részt a képzésben, akik rendelkeznek legalább két év szakmai gyakorlattal.

Tervezett képzési idő

A képzési idő 4 egyetemi félév, heti 12 óra terheléssel (beleértve az előadásokat, tantermi és laboratóriumi gyakorlatokat). Egy félév 14 oktatási hetet jelent. A foglalkozások ezalatt heti egy napot vesznek igénybe.

A képzés módszerei

Elméleti előadások, gyakorlatok (mérések).

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

Alapismeretek és szakmai törzsanyag (40-50%):

Alkalmazott matematika, reaktorfizika, reaktorfizikai számítások, műszaki hőtan, irányítástechnika.

Speciális szakismeretek (50-60%):

Nukleáris méréstechnika, mérési adatok kiértékelése, sugárvédelem és dozimetria, környezetvédelem, reaktortechnika, atomerőművek felépítése és üzemtana.

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt — részben egymásra épülő, részben egymástól független — aláírások és gyakorlati jegyek megszerzéséből, vizsgák — beszámolók, kollokviumok — letételéből, diplomamunka elkészítéséből, valamint záróvizsgából tevődik össze.

A diplomamunka

A diplomamunka a szakirányú képzettségnek megfelelő, eredményében írásosan is megjelenő, alkotó jellegű mérnöki feladat, amelynek megoldása a hallgató tanulmányaira támaszkodva, a hazai és nemzetközi szakirodalom tanulmányozásával, témavezető vagy konzulens irányításával kidolgozható, és igazolja azt, hogy a hallgató képes az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, az elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalására, a témakörébe tartozó feladatok kreatív megoldására, önálló szakmai munka végzésére.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A tantervben előírt feltételek teljesítése, különösen:

  • a tantervben rögzített számú gyakorlati jegy, beszámoló, min. 8 kollokvium stb.,
  • a bíráló által elfogadott diplomamunka.

A záróvizsga részei

  • szóbeli vizsga az intézményi tanterv által meghatározott, illetve választható tantárgyakból,
  • a diplomamunka megvédése.

A záróvizsga eredménye

A vizsgáztató bizottság által a diplomamunkára - annak megvédése eredményeként - adott érdemjegy, valamint a szóbeli vizsgákra adott érdemjegyek számtani középértékének átlaga.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A képzés személyi és tárgyi feltételeit a képző biztosítja.

A tanfolyam előadói

  • tudományos munkatárs Szabó Bálint, tanfolyamvezető — BME

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Nukleáris Technika Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
tudományos munkatárs Szabó Bálint, tanfolyamvezető 463-1568 463-1954 szabo@reak.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Ára

300,000.- Ft/félév

Jelentkezés módja

Az érdeklődők a BME Természettudományi Kar (BME TTK) Dékáni Hivatalánál az alábbi címen jelentkezhetnek:

1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.

Tel: 463-1919
Fax: 463-3560

Jelentkezési határideje 2009. január 20.

Képzéshez tartozó dokumentumok