Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Rehabilitációs környezettervező (szakirányú továbbképzés)

A képzés célcsoportja

A cél olyan szakemberek képzése, akik a fogyatékos, mozgáskorlátozott és idős emberek lehetőség szerinti önálló életvitelének, tanulásának, munkavállalásának feltételeit biztosító akadálymentes épített és technikai környezet, használati tárgyak és gyógyászati segédeszközök tervezéséhez, kivitelezéséhez, a meglévő környezet akadálymentesítéséhez, az előzőekkel összefüggő szakhatósági tevékenységhez és az ellátó intézményhálózat működtetéséhez szükséges orvostudományi, pszichológiai, ergonómiai, szabályozási és műszaki ismeretekkel rendelkeznek.

A képzés során megszerezhető kompetencia

A cél olyan szakemberek képzése, akik fogyatékos személyek és idős emberek lehetőség szerinti önálló életvitelének, tanulásának, munkavállalásának feltételeit biztosító akadálymentes épített és technikai környezet, használati tárgyak és gyógyászati segédeszközök tervezéséhez, kivitelezéséhez, a meglévő környezet akadálymentesítéséhez, az előzőekkel összefüggő szakhatósági tevékenységhez és az ellátó intézményhálózat működtetéséhez szükséges orvostudományi, pszichológiai, ergonómiai, szabályozási és műszaki ismeretekkel rendelkeznek.

A képzés során megszerezhető képesítés

Egyetemi szakmérnök, rehabilitációs szakon
Rehabilitációs szakember

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

Mérnöki vagy orvostudományi egyetemi oklevéllel, pszichológia, forma-, termék-, bútortervező, belsőépítész szakterületen szerzett egyetemi oklevéllel rendelkezők nyerhetnek egyetemi szintű szakirányú továbbképzést tanúsító oklevelet.

Tervezett képzési idő

A képzés 4 féléves, félévenként 120 kontakt órával + konzultációs lehetőséggel és ezen felül diplomamunkával.

A képzés módszerei

Levelező tagozatos képzés.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

Alapismeretek és szakmai törzsanyag (40-50%):

funkcionális anatómia, magatartás-tudomány, legiszláció, logisztika, antropometria és általános ergonómia, minőségbiztosítás.

Speciális szakismeretek (50-60%):

terápiás módszerek, fogyatékosok környezetalakítása, önálló életvitelt segítő eszközök, műszaki egészségügyi ismeretek, gyógyászati segédeszközök, akadálymentesség ergonómiája, megváltozott munkaképességűek pszichológiája, épületek akadálymentessége, épületgépészet és épületszerkezettan, akadálymentesítés, akadálymentes város.

Orvostudományok alapjai 28 %

Ergonómia, pszichológia 15 %

Legiszlációs, logisztikai, szervezési ismeretek 15 %

Műszaki ismeretek 42 %

Az egyes tantárgyak félévenként vizsgával vagy gyakorlati jeggyel zárulnak.

Tantárgyprogram:

FUNKCIONÁLIS ANATÓMIA (60 óra)
(nem orvos végzettségű hallgatók számára)
Az emberi test anatómiája és működése különös hangsúllyal a fogyatékosságban érintett szervekre és testrészekre. Multidiszciplináris komplex megközelítés.
MAGATARTÁSTUDOMÁNY (30 óra)
A tárgy az alapvető társas és társadalmi érintkezés pszichológiai jelenségeit mutatja be, kitérve a különböző fogyatékosságok lehetséges hatásaira.
A FOGYATÉKOSSOK KÖRNYEZETALAKÍTÁSA (30 óra)
A gyakori fogyatékosságok tünetrendszere, lehetséges állapotszintjei, fejlődési tendenciái, járulékos következményei az adott fogyatékosságból kiindulva, gyakorlatias megközelítésben, esettanulmányokkal, a fogyatékosok saját környezetében megmutatva.
TERÁPIÁS MÓDSZEREK (30 óra)
Az egyén képességeinek fejlesztésén alapuló technikák, módszerek bemutatása a módszert alkalmazó szakemberek bevonásával, esettanulmányokkal.
GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK (30 óra)
A tantárgycsoport a segédeszközök tipológiáját, működési elveit, használhatóságának és egyéni adaptációjának kérdéseit mutatja be.
ANTROPOMETRIA ÉS ÁLTALÁNOS ERGONÓMIA (30 óra )
A tantárgy célja: a csökkent képességűek rehabilitációjához és mindennapi életéhez szükséges eszközök és környezet tervezéséhez szükséges ergonómiai és antropometria ismeretek elsajátítása, az antropometriai tervezést és értékelést segítő számítógépes programok ismertetése, használatuk elsajátítása. Tervezési feladatmegoldás ADAPS programmal.
AKADÁLYMENTESSÉG ERGONÓMIÁJA (30 óra)
A tárgy célja megismertetni a hallgatókat azokkal az értékelési módszerekkel és alapvető tervezési eljárásokkal, amelyek segítségével a mindennapi tárgyaink, munkaeszközeink és környezetünk a felhasználói szempontok szerint minősíthetők és fejleszthetők.
MEGVÁLTOZOTT KÉPESSÉGŰEK PSZICHOLÓGIÁJA (30 óra)
A tantárgy keretén belül ismertetjük az általános személyiségfejlődés főbb jellemzőit, bemutatjuk az érett személyiség struktúráját. Erre épülve külön vizsgáljuk
a) a veleszületett rendellenességgel élő személyek, valamint
b) a későbbi élet során (baleset, betegség vagy egészségügyi ártalom következtében) létrejött fogyatékossággal élők személyiségjegyeinek megváltoztatását.
LEGISZLÁCIÓ (30 óra)
A fogyatékos emberek társadalmi helyzetét, esélyeit és lehetőségeit érintő törvények, direktívák, az akadálymentes környezetre vonatkozó szabványok, adatbázisok. A lakóhelyek, munkahelyek, közösségi rendszerek szerepe. Esettanulmányok.
LOGISZTIKA (30 óra)
A tárgy a különböző elveken működő rehabilitációs rendszereket mutatja be, célja a társadalom fejlettségének és jellemzői hatásának nyomon követése. Kapcsolódóan a segédeszköz-ellátás, az ellátás és a szolgáltatások szervezése, a különféle terápiák és lakáslehetőségek speciális épületei kerülnek ismertetésre dia- és videofelvételek segítségével.
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS (30 óra)
A tantárgy az egészségügy és a fogyatékosok technikai környezetének kialakításával kapcsolatos minőségbiztosítási kérdésekkel foglalkozik, különös tekintettel a gyógyászati segédeszközökre és az épületekben használt speciális berendezésekre.
ÉPÜLETSZERKEZETTAN ALAPJAI (30 óra)
(orvos végzettségű hallgatók számára)
A tantárgy az alapvető mechanikai fogalmak, folyamatok átismétlése után áttekintést ad az épületszerkezettan legfontosabb alapfogalmairól, továbbá az építési rendszerekről, különös tekintettel az utóbbiak átalakíthatóságát befolyásoló szilárdságtani, szerkezeti jellemzőkről.
ÉPÜLETGÉPÉSZET ALAPJAI (30 óra)
(orvos végzettségű hallgatók számára)
A tantárgy az alapvető áramlástani és hőtechnikai alapfogalmak áttekintése után alapismereteket nyújt az épületek fűtéséről, vizellátásáról, csatornázásáról, világítási és elektromos hálózatairól, szerelvényeiről és berendezéseiről.
ÉPÜLETEK AKADÁLYMENTESSÉGE (30 óra)
Az épített környezet akadálymentességének kritériumrendszerét helyiségenkénti és épülettípusonkénti tárgyalásmódban bemutató tantárgy.
ÉPÜLETSZERKEZETTAN, ÉPÜLETGÉPÉSZET (30 óra)
Az akadálymentességi kritériumoknak megfelelő speciális épületszerkezeteket, részletkialakítási követelményeket és lehetőségeket, akadálymentesítés során használt épületgépészeti rendszereket és az építész tervezési gyakorlatban kevésbé ismert alkalmazástechnikai kérdéseket mutat be a tantárgy.
AKADÁLYMENTESÍTÉS (30 óra) Az épületek akadálymentesítésének fajtáit, jellemző eseteket, ezek műszaki tervezésének folyamatát, eszközeit és módszereit bemutató tantárgy, esettanulmányokkal és helyszíni felmérő gyakorlattal.
AKADÁLYMENTES VÁROS (30 óra)
Az akadálymentes épületek tervezéselméleti és gyakorlati problémáit, a városi terek, az infrastruktúra kérdéseit taglaló tantárgy, számos esettanulmánnyal.
ÉVES TERV
Az első két félévben folyamatosan végzendő tervezési feladat.
DIPLOMAMUNKA
A diplomamunka elkészítésével a szigorló hallgatónak bizonyítania kell, hogy önállóan, alkotó módon, az egészségügyi, ergonómiai, pszichológiai és műszaki követelmények komplex értékelésével képes megoldani egy kijelölt, valós rehabilitációs mérnöki feladatot.

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt, részben egymásra épülő, részben egymástól független, aláírások és gyakorlati jegyek megszerzéséből, vizsgák letételéből, diplomamunka elkészítéséből, valamint záróvizsgából tevődik össze.

A diplomamunka

A szakképzettségnek megfelelő alkotó jellegű kutatási vagy kutatás-fejlesztési feladat, amely a hallgató tanulmányaira támaszkodva, kiegészítő szakmai irodalom tanulmányozásával, kritikai értékelésével és feldolgozásával témavezető vagy konzulens irányításával a tantervben meghatározott idő alatt elvégezhető. A diplomamunka igazolja azt, hogy a hallgató képes a problémafelvetés, kísérlettervezés, gyakorlati munka kivitelezésére, az eredmények értékelésére és az elvégzett munka eredményeinek szakszerű dokumentálására és következtetések levonására.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

  • a tantervben előírt követelmények teljesítése (a tantervben rögzített számú gyakorlati jegy, beszámoló, min. 8 kollokvium stb.),
  • bíráló által elfogadott diplomamunka.

A záróvizsga részei

  • szóbeli vizsga az intézményi tanterv által meghatározott, illetve választható tantárgyakból,
  • a diplomamunka megvédése.

A záróvizsga eredménye

A vizsgáztató bizottság által a diplomamunkára - annak megvédése eredményeként - adott érdemjegy, valamint a szóbeli vizsgákra adott érdemjegyek számtani középértékének átlaga.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A képzés személyi és tárgyi feltételeit a képző biztosítja.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Dr. Zöld András 463-1398 463-3647 zold@egt.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány