Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Szakfordító-tolmács (szakirányú továbbképzés)

A képzés célcsoportja

Egyetemi vagy főiskolai végzettséggel, mérnöki vagy egyéb műszaki jellegű szakirányú szakképzettséggel és középfokú nyelvvizsgával rendelkezők vehetnek részt a képzésben.

A képzés során megszerezhető kompetencia

A képzési forma a szakfordítótolmács képzésben résztvevő hallgatókat felkészíti a szakképzettségüknek megfelelő fordító-, információközvetítő feladatok, a mérnöki és az egyéb szakirányú tevékenységgel összefüggő szakjellegű tárgyalás, tolmácsolás végzésére egy idegen nyelvből. Képesít a külön jogszabályban előírt szakfordító és tolmács munkakörök betöltésére.

A képzés során megszerezhető képesítés

Idegen nyelv (megjelölve az adott nyelvet) - magyar szakfordító-tolmács.

Tervezett képzési idő

Legalább 3 szemeszter, 2700 összóra, 90 kredit.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

Alapismeretek és szakmai törzsanyag (40-50%):

Idegen nyelv, általános fordítás, tolmácsolás, alkalmazott nyelvészet, anyanyelv.

Speciális szakismeretek (50-60%):

Szaknyelv, szakfordítás, kontrasztív és funkcionális nyelvtan, szakmai kommunikáció, terminológia, tárgyalástechnika, kulturális és gazdasági háttérismeretek.

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt — részben egymásra épülő, részben egymástól független — aláírások és gyakorlati jegyek megszerzéséből, vizsgák — beszámolók, kollokviumok — letételéből, diplomamunka elkészítéséből, valamint záróvizsgából tevődik össze.

A diplomamunka

Kb. 20 gépelt oldal (30 000 n) terjedelmű szakszöveg fordítása idegen nyelvről magyarra.

Kb. 5 gépelt oldal (7500 n) terjedelmű szakszöveg fordítása magyarról idegen nyelvre.

A fordítandó szövegeket a hallgató saját szakterületének megfelelően választja ki a szakmai konzulens véleményének figyelembevételével és a fordítás tárgyat vezető tanár jóváhagyásával. A megkívánt végeredmény nyomdakész fordítás.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A tantervben előírt feltételek teljesítése: gyakorlati jegyek; vizsgák: beszámolók, kollokviumok; házi feladatok: fordítás, kiadvány-előkészítés, szakmai dokumentáció.

A záróvizsga részei

I. Idegen nyelv: írásbeli vizsga, szóbeli vizsga.

II. Fordítás: zárthelyi dolgozat, diplomafordítás.

III. Tolmácsolás: szóbeli vizsga, tárgyalás.

A záróvizsga eredménye

A vizsgáztató bizottság által az írásbeli vizsgákra, valamint a diplomafordításra, annak megvédése eredményeként adott érdemjegyek és a szóbeli vizsgákra adott érdemjegyek számtani középértékének átlaga.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A képzés személyi és tárgyi feltételeit a képző biztosítja.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Név Telefon Fax E-mail
Gyöngyösiné Cseh Katalin, tanulmányi előadó 463-3747   gyongy@gtdh.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány