Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Analitikai kémiai (szakirányú továbbképzés)

A képzés során megszerezhető kompetencia

Olyan speciális ismeretekkel és szemléletmóddal rendelkező szakmérnökök képzése, akik a korábban megszerzett szakképzettségük és felsőfokú szakismereteik birtokában képesek az ipar, a gazdaság és a tudományos kutatás különböző területein felmerülő analitikai problémák megoldására, szakterületük eredményeinek alkotó továbbfejlesztésére.

A képzés során megszerezhető képesítés

Egyetemi szakmérnök, analitikai kémiai szakon.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

Egyetemi oklevéllel rendelkező vegyészmérnökök, vegyészek, gyógyszerészek és kémia szakos tanárok vehetnek részt a képzésben.

Tervezett képzési idő

Legalább 3 szemeszter, 2700 összóra, 90 kredit.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

Alapismeretek és szakmai törzsanyag (40-50%):

Fizikai kémia, matematika, számítástechnika, méréstechnika, minta-előkészítés és mintavétel, analitikai mérések minőségbiztosítása.

Speciális szakismeretek (50-60%):

Környezetvédelmi analitika, műszeres analízis, kromatográfia.

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt, részben egymásra épülő, részben egymástól független, aláírások és gyakorlati jegyek megszerzéséből, vizsgák letételéből, diplomamunka elkészítéséből, valamint záróvizsgából tevődik össze.

A diplomamunka

A diplomamunka a szakirányú képzettségnek megfelelő, olyan analitikai probléma megoldása és írásos formában való bemutatása, amely a jelölt eddig végzett munkája során szakterületén felmerült, vagy munkahelyén megoldásra várt. Ezzel bizonyítja, hogy tanulmányaira támaszkodva, a hazai és nemzetközi szakirodalom felhasználásával, témavezető vagy konzulens irányításával képes az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, az elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalására, a témakörébe tartozó feladatok kreatív megoldására, önálló szakmai munka végzésére.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A tantervben előírt feltételek teljesítése, különösen:

  • a tantervben rögzített számú gyakorlati jegy, beszámoló, min. 8 kollokvium stb.,
  • a bíráló által elfogadott diplomamunka.

A záróvizsga részei

  • szóbeli vizsga az intézményi tanterv által meghatározott, illetve választható tantárgyakból,
  • a diplomamunka megvédése.

A záróvizsga eredménye

A vizsgáztató bizottság által a diplomamunkára - annak megvédése eredményeként - adott érdemjegy, valamint a szóbeli vizsgákra adott érdemjegyek számtani középértékének átlaga.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A képzés személyi és tárgyi feltételeit a képző biztosítja.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Dr. Bezúr László 463-1178 463-3408 bezur@mail.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

Lsd. az egyes szakirányoknál.

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány