Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Városépítés-városgazdaság (szakirányú továbbképzés)

A képzés célcsoportja

A képzésben elsősorban műszaki jellegű egyetemi, ezen belül építészmérnöki, építőmérnöki vagy kertépítő mérnöki oklevéllel rendelkező szakemberek vehetnek részt, akik szakterületükön legalább kétéves gyakorlattal rendelkeznek, de jelentkezhetnek más egyetemi végzettséggel vagy műszaki jellegű főiskolai végzettséggel rendelkező szakemberek is.

A képzés során megszerezhető kompetencia

A Városépítés-városgazdaság szakirányú továbbképzési szak célja olyan szakmérnökök képzése, akik okleveles építészmérnöki, építőmérnöki vagy kertészmérnöki szakképzettségük birtokában képesek a szakterület legkorszerűbb, elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátításra. A továbbképzés szakmai anyaga kiterjed a települések fejlesztésére és rendezésére, üzemeltetésére, megújítására, a fejlesztés menedzselésére, valamint mindezek társadalmi, ökológiai, műszaki, közgazdasági és jogi összefüggéseire is.

A képzés során megszerezhető képesítés

Egyetemi szakmérnök, városépítési-városgazdasági szakon.
Városépítési-városgazdasági szakember.

Tervezett képzési idő

Legalább 3 szemeszter, 2700 összóra, 90 kredit.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

Alapismeretek és szakmai törzsanyag (40-50%):

A településfejlődés jelenlegi tendenciái településfejlesztés és menedzsment településpolitika és közigazgatás városgazdaság és üzemeltetés a településtervezés intézményi rendszere és jogi alapjai települési környezetvédelem, környezeti hatástanulmány településrendezés és városépítészet.

Speciális szakismertek (50-60%):

Szakági tervezés - infrastruktúra, városmegújítás, rehabilitáció, települési értékvédelem, településszociológia, a közösségi részvétel formái, regionális folyamatok és a területfejlesztés intézményi rendszere, módszertan, informatika.

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt — részben egymásra épülő, részben egymástól független — aláírások és gyakorlati jegyek megszerzéséből, vizsgák — beszámolók, kollokviumok — letételéből, diplomamunka elkészítéséből, valamint záróvizsgából tevődik össze.

A diplomamunka

A diplomamunka a szakirányú képzettségnek megfelelő témában önállóan elkészített szakmai tudományos vagy kutatási feladat, ami a hallgató tanulmányaira támaszkodva, a hazai és nemzetközi szakirodalom tanulmányozásával, témavezető vagy konzulens irányításával kidolgozható, és igazolja azt, hogy a hallgató képes az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, az elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalására, a témakörébe tartozó feladatok kreatív megoldására és önálló szakmai munka végzésére.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A tantervben előírt feltételek teljesítése, különösen:

  • a tantervben rögzített számú gyakorlati jegy, beszámoló, min. 8 kollokvium stb.,
  • a bíráló által elfogadott diplomamunka.

A záróvizsga részei

  • szóbeli vizsga az intézményi tanterv által meghatározott, illetve választható tantárgyakból,
  • a diplomamunka megvédése.

A záróvizsga eredménye

A vizsgáztató bizottság által a diplomamunkára - annak megvédése eredményeként - adott érdemjegy, valamint a szóbeli vizsgákra adott érdemjegyek számtani középértékének átlaga.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A képzés személyi és tárgyi feltételeit a képző biztosítja.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Építészmérnöki Kar

Név Telefon Fax E-mail
Locsmándi Gábor, egyetemi docens 463-3848   locsmandi@eszd.bme.hu
Pirák Mária, ügyintéző 463-4384 463-3520 epiteszd@mail.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány