Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Gyógyszerkémiai (szakirányú továbbképzés)

A képzés során megszerezhető kompetencia

A Gyógyszerkémiai szakirányú továbbképzési szak képzési célja a gyógyszeripar és a hozzá kapcsolódó cégek és intézmények területén tevékenykedő egyetemi szintű szakképzettséggel rendelkező szakemberek továbbképzése, szaktudományos ismereteik bővítése; a gyógyszeripari feladatokhoz kapcsolódó elméleti és gyakorlati ismereteik megerősítése, elmélyítése, felfrissítése ; az EU csatlakozáshoz elengedhetetlenül szükséges új minőségügyi, környezetvédelmi és egészségügyi szemlélet bemutatása, illetve kialakítása; A legmodernebb kutatási és fejlesztési trendek megismertetése.

A képzés során megszerezhető képesítés

Mérnöki oklevéllel rendelkezők esetén gyógyszerkémiai szakmérnök.
Mérnöki oklevéllel nem rendelkezők esetén gyógyszerkémiai szakember.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

A képzésben egyetemi szintű vegyészmérnök, biomérnök, valamint vegyész, biológus, kémiatanár, orvos, gyógyszerész, állatorvos szakképzettséggel rendelkezők vehetnek részt.

Tervezett képzési idő

A képzési idő 4 szemeszter, 4x120=480 kontaktóra levelező képzés, 4x30=120 kredit, 3600 összóraszám (otthoni felkészüléssel feladatmegoldással).

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

Alapismeretek és szakmai törzsanyag az összes kredit 35-45%-ában: elméleti szerves kémia, bioaktív vegyületek szintézise, szerkezet-felderítési módszerek, természetes hatóanyagok kémiája, biotechnológiai ismeretek

Speciális szakismeretek az összes kredit 45-55%-ában: gyógyszeripari finomkémiai technológiák, gyógyszerhatástani ismeretek, gyógyszerkémiához kapcsolódó területek speciális tantárgyai, új kutatási és minősítési eredmények.

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt gyakorlati jegyek megszerzéséből, vizsgák letételéből, a diplomamunka elkészítéséből, valamint a záróvizsgából tevődik össze.

A diplomamunka

A szakképzettségnek megfelelő, alkotó jellegű kutatási vagy kutatás-fejlesztési feladat, amely a hallgató tanulmányaira támaszkodva a szakmai irodalom tanulmányozásával, kritikai értékelésével és feldolgozásával elvégezhető. a diplomamunka igazolja azt, hogy a hallgató képes a problémafelvetés, kísérlettervezés, a gyakorlati munka kivitelezésére, az eredmények értékelésére és az elvégzett munka eredményének szakszerű dokumentálására és a következtetések levonására. A diplomamunka kreditértéke: 10 kreditpont.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A tantervben előírt tanulmányi követelmények teljesítése, különösen a tantervben rögzített számú gyakorlati jegy, beszámoló kollokvium és a bíráló által elfogadott diplomamunka.

A záróvizsga részei

A szóbeli vizsga a tanterv által meghatározott illetve választható tantárgyakból, továbbá a diplomamunka megvédése.

A záróvizsga eredménye

A vizsgáztató bizottság által a diplomamunkára — annak megvédése eredményeként — adott érdemjegy, valamint a szóbeli vizsgákra adott érdemjegyek számtani középértékének átlaga.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A képzés személyi és tárgyi feltételeit a képző biztosítja.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Szerveskémiai és Technológia Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Dr. Kádas István 463-3695 463-3648 ikadas@mail.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Jelentkezés módja

Legvégső jelentkezési határidő: 2007. október 15.

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány