Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Igazságügyi műszaki szakértő (a Közlekedésműszaki szakértő szakirányú továbbképzés szakiránya)

A képzés célcsoportja

A képzés azokat az okleveles mérnököket célozza, akik az igazságügyi gépjármű vagy közlekedési műszaki szakértői kinevezéshez szükséges diplomát akarják megszerezni.

A képzés során megszerezhető kompetencia

A képzés célja az igazságügyi műszaki szakértői kinevezéshez szükséges másoddiploma megszerzésének biztosítása a hallgatók számára.

A képzés során megszerezhető képesítés

Az eredményes záróvizsgát követően a jelöltek diplomát kapnak arról, hogy elvégezték a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Karának Igazságügyi Műszaki Szakértői Szakmérnöki Szakát levelező tagozaton.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

A szak felvételi követelménye okleveles gépészmérnöki végzettség.

Tervezett képzési idő

A képzés 5 féléves, záróvizsgával, diplomavédéssel zárul.
Az előadások 4 féléven keresztül a szorgalmi időszakokban heti 1 nap folynak, napi 8 órában. Az 5. félévben a hallgatók diplomatervezése zajlik, melynek során személyes konzultációkra van lehetőségük, igény szerint.

A képzés módszerei

A képzés levelező rendszerben zajlik, a hallgatóknak heti egy alkalommal előadásokon, illetve gyakorlati foglalkozásokon, bemutatókon kell részt venniük.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

A Matematika c. tantárgy programja:

Alapvető numerikus módszerek
A lineáris algebra és a mátrixszámítás elemei
A komplex függvénytan elemei
Differenciálegyenletek és differenciálegyenlet rendszerek
Valószínűségszámítás, sztochasztikus folyamatok
Gépészeti rendszerek és matematikai leírásuk
Valószínűségszámítás, sztochasztikus folyamatok
Gépcsoportok együttműködése és szabályozásuk
Gépi rendszerek optimális irányításának alapösszefüggései
A tantárgy előadója: Dr. Péter Tamás

A Jogi ismeretek c. tantárgy programja:

Alkotmányjog
Polgári anyagi jog
Büntető jog
Büntető eljárásjog
Szakértői szervekre és működésre vonatkozó jogszabályok
Szabálysértési eljárás
A tantárgy előadója:
Dr. Mészáros Mátyás
Dr. Völgyesi Miklós

A Számítógépek alkalmazása c. tantárgy programja:

Számítógépek osztályozása
A programvezérelt elektronikus digitális számítógépek
A program és a programozás fogalma
Programozási nyelvek ismertetése
Korszerű digitális számítógépek jellemzői
A balesetelemzés területén jelentkező tipikus számítási feladatok digitális számítógép segítségével történő megoldásának bemutatása, a modellalkotástól a program futtatásáig.
A tantárgy előadója:
Dr. Melegh Gábor
Vida Gábor

A Rendszertechnika c. tantárgy programja:

A jármű, mint rendszer
Járműrendszerek elemzése
A rendszervizsgálat elemei
Az értékelés lehetőségei és korlátai
Korszerű járműrendszerek
A balesetelemzés területén jelentkező tipikus feladatok
A tantárgy előadója: Dr. Palkovics László

A Bűnügyi technikai ismeretek c. tantárgy programja:

Baleseti nyomok vizsgálatának laboratóriumi berendezései
Nyomrögzítés a baleset helyszínén
Baleseti nyomok kiértékelése laboratóriumban
Gumiabroncsnyomok értékelése
Világítástechnikai laborvizsgálatok
Lakk- és festéknyomok azonosítása
Törési nyomok értékelése
Spektrumanalízis alkalmazása a balesetelemzéskor
Elektronmikroszkóp alkalmazása a balesetelemzéskor
A tantárgy előadója: Dr. Szántó József

A Járműkárok, elemzések c. tantárgy programja:

Járműkárok megállapítása büntető és polgári ügyekben
Műszaki érték
Forgalmi érték
Rejtett hiba, szakszerűtlen javítás értékelése
Értékcsökkenés, értékemelkedés
Garanciális hibák és szabatossági hibák műszaki szakértői véleményezése
A témához kapcsolódó IMSZI-IMSZB módszertani anyag ismertetése
A Magyar Biztosítók és VÁM rendelkezések
A tantárgy előadója:
Dr. Melegh Gábor
Mittermayer Ödön
Dr. Lovász Zoltán

A Baleseti helyszínelés, adatfeldolgozás c. tantárgy programja:

Szakértő kirendelése a helyszínre
Nyomok felkutatása, rögzítése
Járművek vizsgálata a baleset helyszínén
A baleseti helyszín adatainak értékelése
Helyszíni kísérletek ( gyalogos sebesség, látótávolság, lassulásmérés, stb.)
Közös rendőri és szakértői munka a baleset helyszínén
A tantárgy előadói:
Dr. Komáromi Endre
Dr. Váry László

Szakértői vélemények c. tantárgy programja:

Szakértői véleményekkel szemben támasztott tartalmi és formai követelmények
Hatósági elvárások büntető ügyekben
Hatósági elvárások polgári ügyekben
A szakértő illetékességi köre
Nem műszaki határterületek
Szakértői vélemények formai kialakítása
Díjjegyzék, költségjegyzék, mellékletek
Témához kapcsolódó jogszabályok a szakértő szemével
A tantárgy előadója: Dr. Melegh Gábor

A Kötöttpályás járművek c. tantárgy programja:

Villamosok menettulajdonságai, biztonsági berendezései
Trolibuszok menettulajdonságai, biztonsági berendezései
Közút - vasút kereszteződésének értékelése megtörtént balesetek vizsgálata és jogi értékelése alapján
A tantárgy előadói:
Dr. Balogh Vilmos
Danka Miklos

A Fotogrammetria c. tantárgy programja:

Fotogrammetria elmélete
Fotogrammetria berendezései
Baleseti helyszínről készített fényképfelvétel méretazonosítása fotogrammetriai eljárással
Fotogrammetriai kiértékeléshez szükséges fényképezés
Fotogrammetriai eljárással végzett baleseti elemzések ismertetése
Gyakorlatban alkalmazott, korszerű eljárások
A tantárgy előadója: Dr. Detrekői Ákos

A Személyi sérülések c. tantárgy programja:

Az emberi szervezet
Élettani sajátosságok, gépjárművezetés feltételei
Közúti balesetet előidéző okok az emberi szervezetben
Balesetek rekonstrukciója a személyek vizsgálata alapján
Sérülések osztályozása, a sérülés és az azt létrehozó mechanikai igénybevétel kapcsolata
Példák az orvosi balesetelemzési munkákból, az orvos és a műszaki szakértő együttműködése
A tantárgy előadói:
Dr. Varga Tibor
Dr. Basch András

Speciális kollégium c. tantárgy programja:

Szabadon választott tématerületek
A tantárgy előadói:
A választott témától függően a gépjárművek tanszék oktatói, illetve a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Közlekedési Szakosztályának szakértői.

A Gépjárművizsgálatok c. tantárgy programja:

Motorok állapotvizsgálata
Erőátviteli rendszerek állapotvizsgálata
Futóművek állapot és forgalombiztonsági vizsgálata
Kormányszerkezetek állapot és forgalombiztonsági vizsgálata
Példák az egyes gépjármű főegységek balesetokozásáról, a vizsgálatáról és az értékelésről
Fékberendezések állapot és forgalombiztonsági vizsgálata
Gépkocsi karosszéria állapot és forgalombiztonsági vizsgálata
Gépkocsi felépítmények állapot és forgalombiztonsági vizsgálata
Járműszerelvények állapot és forgalombiztonsági vizsgálata
Menetíró készülékek adatfelvételének kiértékelése, baleseti adatrögzítő kiértékelése
A tantárgy előadói:
Dr. Melegh Gábor
Dr. Kismartoni Péter
Vida Gábor

A Szimulációs vizsgálatok c. tantárgy programja:

Alapvető numerikus módszerek
Baleseti szimuláció
A szimulációs vizsgálatok ellenőrzési lehetőségei, paraméterválasztás és paraméterértékelés
A tantárgy előadói:
Dr. Melegh Gábor
Vida Gábor

A Forgalomtechnika c. tantárgy programja:

Járműjellemzők forgalomtechnikai felhasználása
Pályafelület minősítése
A forgalom jellemzése, a forgalmi tervezés munkamódszere
Forgalmi méretezés és ellenőrzés
Pályaszakaszok, csomópontok
Városi közlekedés, a városi utak, csomópontok
Jelzőlámpás forgalomirányítás
Gyalogosforgalom
Forgalomszervezés és közlekedésbiztonág
Hatósági jogkörök, rendeletek, előírások
Meteorológiai berendezések, mint a forgalomtechnika eszközei
A tantárgy előadói:
Kövesné Dr. Gilicze Éva
Dr. Ambrus Kálmán

Maximális csoportlétszám

A szakot az oktatáshoz ideális 25-30 fős létszám elérésekor indítjuk.

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

A képzés első 4 félévében az egyes tárgyak írásbeli és/vagy szóbeli vizsgával zárulnak. A vizsgákra bocsátás feltétele – amennyiben a tárgyhoz gyakorlati foglalkozások is kapcsolódnak - a gyakorlatokon való eredményes részvétel, melyet jegyzőkönyvek elkészítése igazol. Bizonyos tárgyak esetén féléves házi feladat beadása a vizsgajegy megszerzésének feltétele.
Az ötödik félév során a hallgatóknak diplomát kell tervezniük, melyet a félév végén kell megvédeniük a záróvizsga és diplomavédés alkalmával. Záróvizsgát két tárgyból tesznek a jelöltek.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A személy feltételeket a Gépjárművek Tanszék – a meghívott oktatók kivételével – saját oktatói illetve technikusi állományából biztosítja.
A tárgyi feltételeket a Gépjárművek Tanszék biztosítja, illetve egyes meghívott oktatók intézményei.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Gépjárművek Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Uracsné Szatényi Krisztina 463-1068 463-1068 kozld@mail.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány