Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Érvelés- és tárgyalástechnika, retorika, nyilvános beszéd továbbképzés

A képzés célcsoportja

a közoktatásban dolgozó valamennyi pedagógus és intézményvezető

A képzés során megszerezhető kompetencia

A továbbképzés célja a pedagógusok kommunikációs és vitakészségének javítása, az argumentációk szakértői kezelésének megalapozása:

  1. a résztvevők mindennapi civil és szakmai dialógusait egyaránt érintő érveléstechnikai, tárgyalástechnikai és retorikai kompetenciáinak növelése. Ebben benne foglaltatik különösen:
    • fogalmi, elméleti és módszertani ismeretelemek átadása a logika, a pszichológia, a kommunikációtudomány köréből;
    • gyakorlatok során a meglévő helyes argumentációs készségek erősítése, a hibás beidegződések kiszűrése, helyes, hatékony eljárásokkal történő kiváltása.
  2. másodlagosan, a kommunikáció tudatos és reflexív kezelésére, az argumentáció kritikai értékelésére irányuló képességek, valamint oktatási készségek fejlesztése. Háttérismeretek átadása a kapcsolt tantervi anyagok oktatásához.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

Egyetemi vagy főiskolai végzettség magyar, filozófia, történelem, kommunikáció vagy egyéb humán szakon.

Tervezett képzési idő

60 óra

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

A 60 órás kurzuson, a tárgy hazai meghonosításában úttörő szerepet betöltő szakértő oktatók nyújtanak betekintést az argumentáció tudományába. A kurzus tematikáját úgy állítottuk össze, hogy egységes szemléleti keretek közöt fedje le az érvelés- és tárgyalástechnika, a retorika szerteágazó tudásterületét. A fő tematikai egységek:

1. Az érveléstechnikai látásmód elemei
2. A meggyőzés kommunikációelmélete
3. A meggyőzés pszichológiája
4. A tárgyalástechnika pragmatikai keretei
5. Az érvelések szerkezete, rekonstrukciója és kritikája
6. Formális logikai elemek az érvelésben
7. Informális logika

A tanfolyam 35 elméleti és 25 gyakorlati órából áll. A multimédiás alkalmazásokkal támogatott előadások, a tárgyi-szakmai ismeretek átadása mellett, képet adnak az informatikai eszközök használatának többféle lehetőségéről is. A gyakorlatokon a hallgatók az elsajátított elemzési és értékelési, valamint szituációkezelési technikákat, az oktató irányítása mellett önállóan is alkalmazzák.

Maximális csoportlétszám

40 fő

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

A résztvevők 2 db maximum 45 perces zárthelyi dolgozatot írnak az 1.-3. valamint a 4.-7. tematikai egységek anyagából. A dolgozatok együtt (pontarányosan 20%-nak megfelelő) fogalmi- elméleti tesztet és (40%-nak megfelelő) módszertani, technikai jártasságokat mérő esszékérdéseket tartalmaznak. A kurzus során a hallgatók 15-20 ezer karakteres önálló házi esszét írnak, amelynek tárgya valamely archivált mediált argumentációesemény kritikai elemzése és amelyet határidőre adnak le, majd szóbeli záróvizsgán védenek meg (40%). A tanúsítvány megszerzéséhez az értékelt teljesítménynek az elérhető maximum 50%-át meg kell haladnia.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

2 db maximum 45 perces zárthelyi dolgozat megírása (az 1.-3. valamint a 4.-7. tematikai egységek anyagából). A dolgozatok együtt (pontarányosan 20%-nak megfelelő) fogalmi- elméleti tesztet és (40%-nak megfelelő) módszertani, technikai jártasságokat mérő esszékérdéseket tartalmaznak. A kurzus során a hallgatók 15-20 ezer karakteres önálló házi esszét írnak, amelynek tárgya valamely archivált mediált argumentációesemény kritikai elemzése és amelyet határidőre adnak le és szóbeli záróvizsgán védenek meg (40%). A tanúsítvány megszerzéséhez az értékelt teljesítménynek az elérhető maximum 50%-át meg kell haladnia.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A tanfolyam helyszíne a Budapesti Műszaki Egyetem valamely (csoportlétszámtól függő befogadóképességű) multimédiás (audio, video, számítógép, projektor) tanterme. A szükséges egyéb technikai berendezéseket (Notebook, digitális kamera, stb) és szoftvereket a Filozófia és Tudománytörténet Tanszék biztosítja.

Bibliográfia

Margitay Tihamér. Az érvelés mestersége. Érvelések elemzése, értékelése és kritikája. 2004. Typotex, Budapest. (olvasandó kb 500 oldal)
Zentai István. A meggyőzés útjai. A mindennapi élet meggyőzéspszichológiája. 1998. Typotex, Budapest. (olvasandó kb 120 oldal)
Zentai István. A meggyőzés csapdái. Hibák és visszaélések a mindennapi meggyőzésben. 1999. Typotex, Budapest. (olvasandó kb 220 oldal)

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Tanszéki titkárság 463-1181 463-1042 info@filozofia.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány