Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Pedagógiai kihívások az információs társadalomban

A képzés célcsoportja

Középiskola tanárok

A képzés során megszerezhető kompetencia

A képzés célja, hogy megmutassa azokat a kihívásokat és lehetőségeket, amelyek hatással vannak a középfokú oktatás pedagógusaira az információs társadalomban. Az alapvető cél a szemléletmód megváltoztatása: a résztvevők a képzés során egy átfogóbb képet nyernek, amely révén könnyebben tudják értelmezni a mai kulturális, (oktatás)politikai és gazdasági trendeket. Szélesebb és sokdimenziós ismeretekhez juthatnak az információs társadalom globális "épüléséről" és "építéséről", miközben folyamatosan szembesülnek az információs tásadalom kulcsdiskurzusainak és a mai mindennapos pedagógiai problémák kapcsolódási pontjaival. Ezáltal napjaink absztraktabb szinten megragadott kulcskérdéseit felfedezik az egyedi és konkrét pedagógiai helyzetekben.

A résztvevők a továbbképzés végére megismerik az információs társadalom alapvető és újszerű jelenségeit és trendjeit, valamint a kvantitatív módon megfoghatónak tekintett változók alapján felállítható információs társadalom fejlettségi sorrendet. Kiemelt ismereteket jelentenek az új médiakörnyezetnek az iskola és a diák, illetve a tanár és a diák közötti viszonyokra gyakorolt hatása. A részvevőknek képessé válnak megkülönböztetni a különböző médiumokat mint az észlelésnek és a gondolkodásnak különböző keretet adó jelenségeket, ezzel együtt pedig optimális pedagógiai alkalmazásukat.

A képzés során megszerezhető képesítés

Tanúsítvány a képzés eredményes elvégzéséről.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

Egyetemi vagy főiskolai végzettség. Középiskolai tanári szakképzettség.

Tervezett képzési idő

A képzés teljes óraszáma: 30 óra.

A képzés módszerei

Csoportos tanfolyami képzés.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

1. A Moodle oktatási keretrendszer bemutatása:

a Moodle program részeinek, az általa elvégezhető feladatoknak, valamint a használattal kapcsolatos oktatói tapasztalatoknak az ismertetése, valamint a szoftver gyakorlatban való kipróbálása és a tapasztalatok leszűrése.

2. Az információs társadalom fogalma és a hozzá köthető jelenségek

 • Az információs társadalom kifejezés felbukkanása és definíciós kísérletei; Információtörténeti érdekességek.
 • A gazdaság mint a tudatos információgazdálkodás eminens terepe. A megváltozott tér és idő, a megváltozott kommunikációs lehetőségek és szokások mintapéldája. Intézményi-szervezeti informatizálás. Számítógépesítés (hardver), információ- és tudásmenedzsment (szoftver).
 • Az információs társadalom mint jövőkép. Jólét, jóllét, versenyképesség a 21. században. Információs társadalom politika. Stratégiai cselekvés, önreflexiós igény.
 • Az új infrastruktúra. Intelligens otthon, intelligens közlekedés, intelligens település. Ambiens informatika. Informatika az iskolában mint szervezetben.
 • Az információs társadalom eminensei és leszakadói. Az információs társadalom kvantitatív mutatói. A magyarországi helyzet.
 • Médiakörnyezet és kultúra
 • Változó műveltség: változó igények az ismeretek és kompetenciák esetében. A kompetenciák és ismeretek viszonya egymáshoz. Az információs írástudás fogalma. Az információs társadalom szempontjából megfogalmazható igényeket az oktatás- és neveléselméleti elképzelésekkel kontrasztoljuk.

3. A pedagógiai gyakorlat kihívásai és lehetőségei

 • A média mint konkurencia az iskolában. A médiumhasználat kontrollja az iskola és a tanár részéről.
 • Oktatószoftverek és e-learning. A téma érinti a távoktatás és az m-learning lehetőségeit, de ezek kielégítő bemutatása nem cél. Edutainment fogalma és példák rá.
 • Blended-learning és az oktatási keretrendszerek. Tanulóközösségek, kooperatív és kollaboratív tanulás. Hogyan lehet szervessé tenni az informatika használatát a pedagógiai gyakorlatban, és miért is előnyös ez a tanulás során? Az előző (3.2) és mostani résztéma szerepe, hogy a használhatóságot, a betölthető pedagógiai funkciót mutassa fel: melyik a megfelelő hely és idő valamely e-learning-alkalmazás vagy bármely szoftver és digitális eszköz használatának.
 • A projektmunka használata, jelentősége. Kompetenciaprofil használata az iskolai aktivitás növeléséért.
 • A web 2.0 mint iskolai lehetőség. Wikik, blogok (podecast, course-log, videóblog).
 • Iskolai problémák, akadályok megtárgyalása. Ez az óra arra irányul, hogy a kevés gépidőtől elkezdve bármilyen praktikus és tartalmi ellenérv felszínre kerüljön a képző ajánlásaival szemben, amelyek az információs társadalom célok elérésében).
 • Ésszerű médiahasználat: a megfelelő alkalom keresése. Az oktatás-nevelés mint kommunikáció-design, a tanár mint kommunikáció-menedzser.

Maximális csoportlétszám

30 fő

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

 • Ellenőrző feladatok,
 • záródolgozat
 • választható témájú házidolgozat.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A tanúsítvány kiadásának feltétele az ellenőrző feladatok elvégzése, a munkaformákon való részvétel, valamint a záródolgozat és a házidolgozat elkészítése a továbbképzés végén.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

Az Információs Társadalom- és Trendkutató Központ biztosítja mind a személyi, mind a tárgyi feltételeket.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Információs Társadalom- és Trendkutató Központ

Név Telefon Fax E-mail
Holczer Márton, kutató 463-2526 463-2547 holczer.marton@ittk.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Képzéshez tartozó dokumentumok

 • Képzési tájékoztató,
 • Felnőttképzési szerződés minta,
 • Jelentkezési lap nyomtatvány