Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Sodronygyártó

A képzés során megszerezhető kompetencia

Speciális kompetenciák: a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások elsajátítása és betartatása, a munkahelyi környezetében rend, a munkahelyi környezet tisztán tartása, az alakítószerszámok használata, a munkaeszközök műszaki állapotának ellenőrzése, gyártásközi ellenőrzés véggzése, alakítószerszám cserélése, az alakítószerszám cseréjének dokumentálása, a technológiai és üzemviteli folyamatban kapcsolattartás és együttműködés, a szükséges utómunkák elvégzése, a minőségbiztosítási rendszer előírásainak, utasításainak betartása és betartatása, a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírások betartása és betartatása, a szelektív hulladékgyűjtés szabályainak betartása és betartatása.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

A képzést nem kötődik szakmai előismeretekhez. A munkatevékenység jellege alapján a munkavállalók a vállalati kiképzés folyamatában szerzik meg a szükséges szaktudást.

Tervezett képzési idő

A képzés speciális jellegére való tekintettel a helyi adottságok figyelembevétele érdekében a szokásostól eltérően a tanfolyam minimális óraszámát határozzuk meg.

Képzés minimális időtartama: 30(-45 óra), 4(-6 munkanap)

 • Elmélet aránya: 20%
 • Gyakorlat aránya: 80%

A képzés módszerei

A képzés vállalati formában történik, a cég humánpolitikai programjának megfelelően 5-15 fős csoportokban.

Az elméleti oktatás konzultációs jellegű, a hagyományosnál lényegesen nagyobb hangsúlyt kapnak a gyakorlati elemek. A gyakorlati oktatás műhelykörülmények között, az adott szakmának megfelelő munkatevékenységekre irányul.

A gyakorlati oktatás alapvetően két helyszínen valósítható meg:

 • A gyártási folyamat megvalósulási helyszínén.
 • A gyártási folyamattól elkülönített gyakorlati képzés keretében.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

A képzés során az elméleti és a gyakorlati ismeretek átadása komplex módon, együttesen történik. Feladata az elméleti alapok megismerése, a sodronygyártás és -javítás eszközeinek, módszereinek és technológiájának áttekintése. Az egyes modulok időtartama a képző vállalat szakmai adottságaitól, a képzésben résztvevő munkavállalók előképzettségétől függően változik a következők szerint:

 1. Elméleti modul
  • A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata
  • Anyagok, segédanyagok ismerete
  • Az anyagok tulajdonságai
  • Fémes anyagok rendszerezése
  • Fémtani ismeretek
  • Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik
  • Könnyűfém ötvözetek és tulajdonságaik
  • Színesfém ötvözetek és tulajdonságaik
  • Ipari vasötvözetek alakíthatósága
  • Színesfémek és ötvözeteik alakíthatósága
  • Könnyűfémek és ötvözeteik alakíthatósága
  • Egyszerű mérő- és ellenőrző eszközök

 2. Gyakorlati modul
  • Sodronytermékek ismerete
  • Sodronytermékek gyártási technológiái
  • Sodronytermékek gyártásának műveletei
  • Sodronytermékek gyártásának minőségellenőrzése
  • Sodronytermékek javítása, karbantartása

Maximális csoportlétszám

A tanfolyamok időtartama lehetővé teszi, hogy a képző vállalat folyamatos képzést végezzen kéthetes időközönként. A csoportlétszámok ebből adódóan 5-15 főben határozhatóak meg.

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

A képesítés megszerzésének feltétele a sikeres vizsga. A szakmai vizsga a szakmunkási szintből és a sodronygyártó tevékenység jellegéből következően egy részből áll. A 30 perces időtartamú vizsgán a sodronygyártó munkavégzéshez elengedhetetlenül szükséges, a vállalati sajátos tevékenységek és objektumok, valamint a gyártás során felhasznált dokumentumok ismeretéből kell vizsgázni, a vállalati technológiai folyamatokhoz kapcsolódó rutinjellegű munkavégzésre való alkalmasságot kell bizonyítani.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A képzés komplex jellege, gyakorlatorientáltsága valamint a tanfolyam rövidsége miatt az elméleti és a gyakorlati modulok közötti határok elmosódnak. Számonkérésükre egyszerre, egy időben kerül sor, nem pedig egyenként.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

Lehetőség szerint minden egyes képzési egységet a termelési folyamat környezetében kell megvalósítani. Az ettől való eltéréseket a technológiai, munkavédelmi és biztonságtechnikai sajátosságok indokolhatják. Ebben az esetben a termelési folyamat egyes elemeit, egységeit tartalmazó tanműhelyt kell biztosítani.
Munkavédelmi eszközök
Kézi szerszámok
Alakító szerszámok
Mérőeszközök (mérősablonok, tolómérő, vonalzó)

Az elméleti anyag oktatása a műhelygyakorlatokon, illetve a gyártás helyszínén lebonyolított tanórákon zajlik a gyakorlati tevékenységek elsajátításának részeként.
A képzés javasolt felszerelése:
Tábla (prezentációs tábla)
Mérőeszközök
Szerszámok, javító berendezések


Az oktatás személyes feltételeit mindkét modulban oktatók középfokú szakmai végzettséggel és legalább 5 éves vállalati tapasztalattal vagy ez utóbbi helyett oktatói képzettséggel rendelkezők végezhetik el.
Az oktatás 30 órás kerete 4 munkanapon szervezhető meg. Amennyiben tanműhely áll az oktatás rendelkezésére, akkor itt az iskolai oktatás időrendjét lehet alkalmazni (technológiához kötött helyszín esetén természetesen illeszkedni kell a termelés munkarendjéhez).
A képzés ötödik napjára szervezhető a vizsga. Ez egész napos elfoglaltságot jelent a tanulóknak, hiszen az egyéni gyakorlati vizsga eredményeinek kihirdetése az összes vizsga után történik.
A fenti munkarend a vállalati igényekhez is igazodik, mivel így a teljes kiképzési idő egyhetes ciklusokban szervezhető.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Műszaki Pedagógia Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
dr. Balogh Andrásné, tanszékvezető-helyettes, egyetemi docens 463-1695 463-1697 balogha@eik.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A legközelebbi tanfolyam kezdési időpontjáról a megadott elérhetőségeken érdeklődhet.

Képzéshez tartozó dokumentumok

 • Képzési tájékoztató,
 • Felnőttképzési szerződés minta,
 • Jelentkezési lap nyomtatvány