Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Felnőttképzési menedzser

A képzés célcsoportja

Felnőttképzéssel, humánerőforrás fejlesztéssel foglalkozó szakemberek, pl. önkormányzat, közigazgatás, stb.

A képzés során megszerezhető kompetencia

A képzés célja: olyan felnőttképzési menedzserek, speciálisan képzett humán erőforrás fejlesztő szakemberek képzése, akiknek fő feladata regionális, kistérségi, illetve helyi szinten (konkrét szervezetekben) jelentkező felnőttképzési -általános, nyelvi, vagy szakmai képzési-igények felmérése, tervezése, irányítása és azok kielégítésének biztosítása.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
-képzési igényfelmérés tartalmának, folyamatának és módszereinek ismerete
-munkaerő-piaci humán erőforrás fejlesztési igények elemzési, értékelési készsége
-oktatástechnológiák ismerete
-programmenedzseri kompetenciák elsajátítása
-forrástérkép elkészítése

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

-iskolai végzettség: felsőfokú
-egyéb: a képzés részvételi díjának befizetése

Tervezett képzési idő

9 nap (ajánlott: az 1.és 2. modult 1x2 napban; a 4. és 5. modult 1x2 napban; a 6. és 7. modult 1x3 napban megszervezni)

A képzés módszerei

-csoportos képzés, gyakorlatorientált intenzív képzési tevékenység, tapasztalatok átadása, folyamatos konzultációt lehetővé tevő előadások, írásos tananyag, PPT-s bemutatók anyagai
- egyéni feladatmegoldások
- csoportmunka

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

A képzés modulrendszerű, az egyes modulok egymásra épülnek.

1.) modul: Munkaerő-tervezés 1 nap
A modul keretében a képzésben résztvevők megismerkednek a gyakorlati foglalkoztatáspolitika legfontosabb kérdéseivel a humán-erőforrás tervezése szempontjából. Megismerik a szakmastruktúra és szakképesítési rendszerek legfontosabb jellemzőit, képesek lesznek a helyi munkaerő-szükséglet és a kielégítéshez szükséges képzési irányok és szakképesítések meghatározására. Forrástérkép készítése.

2.) modul: Szakképzési és felnőttképzési rendszerek 1 nap
A képzésben résztvevő megismeri a képzés szervezeti és tartalmi irányításának jogszabályi feltételeit. Képes lesz a képzési keretfeltételek önálló meghatározására az érvényes jogszabályok alapján.

3.) modul: A felnőttképzés módszerei 2 nap
A modul elvégzése után a képzésben résztvevők megismerik a felnőttek oktatása és képzése legfontosabb andragógiai és metodikai törvényszerűségeit, illetve gyakorlati eljárásait. Elsajátítják a képzés-vezetés gyakorlati (tréneri) feladatait, elsősorban a képzés hatékonysága szempontjából. A modul sikeres elvégzése után a hallgató képes -egy adott célcsoportra vonatkozóan- a legfontosabb alkalmazandó módszerek meghatározására és így ezek érvényesítésére.

4.) modul: Oktatástechnológia 0,5 nap
A modul célja, hogy a hallgatók részletesen megismerhessék a korszerű oktatástechnológiai eljárásokat és eszközöket, elsősorban felhasználói szemszögből. A modul sikeres elvégzése után a hallgató képes lesz -adott célrendszerrel és tartalommal meghatározott- programhoz megfelelő hatékonyságú oktatástechnológia (eszköz és eljárás) kiválasztására és alkalmazására.

5.) modul: Programtervezés 1,5 nap
A modul magába foglalja a korszerű munkaerő-piaci képzések (tréningek) jellemzőit és módszereit, különösen a munkakör-elemzésen alapuló betanító képzések fejlesztési eljárását (DACUM). A képzésben résztvevő képes lesz -egy adott és definiált képesítésre vonatkozóan- kidolgozni egy, a munkakör-elemzésen alapuló képzési programot.

6.) modul: Programszervezés 1 nap
A modul alapvető célja megismertetni a szervezés általános céljait és feladatait, illetve eljárásait. Ezen belül a modul egyik alcélja megismertetni a képzések minőségének korszerű követelményeit, az ennek megállapítására szolgáló eljárásokat. A képzésben résztvevők megismerik a minőségbiztosítás jogszabályi hátterét, az akkreditációs eljárásokat, képes lesz -egy adott és definiált képzési programhoz- kidolgozni egy programszervezési tervet.

7.) modul: Programmenedzseri gyakorlatok 2 nap
A gyakorlat során lehetőséget biztosít a részt vevő számára a felnőttképzési menedzser kompetenciáinak kialakítására. Különösen fontos gyakorolni a tanult modul-tartalmakat, különös tekintettel a programtervezés és szervezés, illetve a módszerek biztosításának feladatait. A modul sikeres befejezése után a képzésben részt vevő képes lesz a menedzseri feladatok önálló ellátására.

Maximális csoportlétszám

25 fő

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

A képzésben részt vevők teljesítményének értékelése:
A tudástesztek eredményeinek, és a csoportmunka végzés személyre szóló visszajelzése, minősítés nélkül.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltétele:
- a képzésen való aktív részvétel
- a képzés/tréning résztvevői a program befejezésekor az „Igazolás a Felnőttképzési menedzser képzésen való részvételről” megnevezésű tanúsítványt kapják

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

Személyi feltételek: a BME GTK Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézete tanfolyam-szervezési tevékenységét 2 fő középfokú végzettséggel rendelkező munkatársa látja el. A képzés/tréning oktatója az Intézet minősített oktatói listájáról kerül kiválasztásra.

Tárgyi feltételek: a BME infrastruktúráján az Intézet képzési tevékenységre szolgáló 5 tanterem, a folyosón kiegészítő mellékhelységekkel. A tanterem a szükséges oktatástechnikai eszközökkel (írásvetítő, számítógép, projektor, filctollas fehér falitábla, Flip Chart) eszközökkel felszerelt. A terem az építésügyi és közegészségügyi előírásoknak megfelel.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

Név Telefon Fax E-mail
Szabóné dr. Berki Éva 463-1103 463-1697 berki.e@eik.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Ára

18.000+áfa Ft/nap

Jelentkezés módja

Megadott jelentkezési lapon

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány