Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Karriertervezés - LLL tanulási képesség

A képzés célcsoportja

Karriertervezéssel, tanulási nehézséggel küzdő hallgatók, munkanélküliek.

A képzés során megszerezhető kompetencia

A képzés célja: a saját karriertervezésben; önirányításon alapuló életmód szemléletének elsajátíttatása és megértése. A képzésben/tréningen résztvevők segítséget kapnak az egyéni életúttervezéshez, a probléma megoldási technikák megválasztásában. Megismerhetik a menedzsment kompetenciákat és az önirányítású tanulás főbb jellemzőit, sajátosságait. A fentieken túlmenően a képzés célja az egyén önmegismerési folyamatának, a lifelong „lifespan development psychogy” filozófiájának megismertetése, valamint az önirányított tanulási készség kialakítása.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
- a karriertervezés főbb tartalmi elemeinek, folyamatának ismerete;
- a saját karriertervezésben való jártasság;
- a probléma megoldás korszerű tendenciáinak ismerete;
- menedzsment kompetenciák és az önirányítású tanulásértelmezés ismerete;
- az önmegismerési folyamat és az egyén, valamint a lifelong „lifespan development psychogy” filozófiájának ismerete;
- az önirányításon alapuló életmódszemlélet, az önirányított tanulási készség elsajátítása.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

- iskolai végzettség: középfokú
- egyéb: a képzés részvételi díjának befizetése

Tervezett képzési idő

12 nap (ajánlott : 1. és 2. modul -1x2 nap; 3.modul – 2x2 nap; 4. és 5. modul - 1x2nap; 6. modul - 2x2 nap)

A képzés módszerei

- csoportos képzés, gyakorlatorientált intenzív képzési tevékenység, tapasztalatok átadása, folyamatos konzultációt lehetővé tevő előadások, írásos tananyag, PPT-s bemutatók anyagai
- egyéni feladatmegoldások
- csoportmunka

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

A képzés modulrendszerű, az egyes modulok egymásra épülnek.

1.) modul: A lifelong learning "Életen át tartó tanulás" filozófiai háttere 1 nap
A modul keretében a képzésben résztvevő a lényeges dokumentumok megismerésén keresztül képet kaphat a Lifelong Learning kialakulásának körülményeiről, folyamatáról.

2.)modul: "Lifespan development psychology" 1 nap
A lifelong pszichológiai hátterének megismerése. A cross szekvens megközelítés. A lifewide és lifelong szemlélet.

3.) modul: Önismereti tréning 3 x 2 nap= 6 nap
Az önálló karriertervezés kialakításához szükséges önismeret: különböző pszichológiai tesztek, beszélgetések, módszerek önmagunk megismeréséhez.

4.) modul: Karriertervezés, pályakép 1 nap
A modul keretén belül a képzésben résztvevő megismeri a karriertervezés lépéseit, lényegét, kapcsolódását a saját személyisége és az emberi erőforrás munkaerő-piaci szerepléséhez. Modellek a karriertervezéshez.

5.) modul: Tanulási-tanítási módszer választás 1 nap
A modul végére a képzésben résztvevő megismeri a tanulási-tanítási módszerek típusait, a tanulási szükséglet megfogalmazását, a tanulói profil meghatározását.

6.) modul: Tréning az önütemezett tanulási helyzetek elemzésével 3x2 nap= 6 nap
Önálló problémahelyzetek; tanulási szituációk esetelemzésén keresztül szakmák (professziók szerinti tanulási szokások) elemzése, a tanulási módszerek megismerése és fejlesztése.

Maximális csoportlétszám

25 fő

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

A tudástesztek eredményeinek, és a csoportmunka végzés személyre szóló visszajelzése, minősítés nélkül.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

- a képzésen való aktív részvétel
- a képzés/tréning résztvevői a program befejezésekor az "Igazolás a Karriertervezés - LLL tanulási képesség fejlesztő képzésen való részvételről" megnevezésű tanúsítványt kapják

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

Személyi feltételek: a BME GTK Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézete tanfolyam-szervezési tevékenységét 2 fő középfokú végzettséggel rendelkező munkatársa látja el. A képzés/tréning oktatója az Intézet minősített oktatói listájáról kerül kiválasztásra.

Tárgyi feltételek: a BME infrastruktúráján az Intézet képzési tevékenységre szolgáló 5 tanterem, a folyosón kiegészítő mellékhelységekkel. A tanterem a szükséges oktatástechnikai eszközökkel (írásvetítő, számítógép, projektor, filctollas fehér falitábla, Flip Chart) eszközökkel felszerelt. A terem az építésügyi és közegészségügyi előírásoknak megfelel.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

Név Telefon Fax E-mail
Szabóné dr. Berki Éva 463-1103 463-1697 berki.e@eik.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Ára

18.000+áfa Ft/nap

Jelentkezés módja

Megadott jelentkezési lapon

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány