Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Építőipari gazdasági (szakirányú továbbképzés)

A képzés célcsoportja

Egyetemi oklevéllel rendelkező, a magas- és mélyépítés területén legalább 2 éves gyakorlatot szerzett mérnökök (építő, építész, épületgépész stb.) vehetnek részt a képzésben.

A képzés során megszerezhető kompetencia

Az építésügy területén dolgozó egyetemi végzettségű okleveles mérnökök (elsősorban építőmérnökök és építészmérnökök) szakirányú továbbképzése, akik műszaki ismereteikre és gyakorlati tapasztalatukra építve képesek a pénzügyi, számviteli, vállalkozási, vezetési, jogi, humánpolitikai területeken jelentkező problémák megoldására a létesítménytervezés, a folyamattervezés és a kivitelezés területén.

A képzés során megszerezhető képesítés

Egyetemi szakmérnök, építőipari gazdasági szakon.

Tervezett képzési idő

Legalább 3 szemeszter, 2700 összóra, 90 kredit.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

Alapismeretek és szakmai törzsanyag (40-50%):

Pénzügyi és számviteli ismeretek, építőipari gazdaságtan, döntési módszerek, jogi és igazgatási ismeretek, az építésmenedzsment alapjai, etika a gazdaságban, új építőanyagok és építési technológiák, építésgépesítés.

Speciális szakismeretek (50-60%):

Építésbiztosítás, informatika az építési projektben, építési hibák, esettanulmányok, ingatlanmenedzsment, környezetmenedzsment, minőségmenedzsment, projektmenedzsment.

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt — részben egymásra épülő, részben egymástól független — aláírások és gyakorlati jegyek megszerzéséből, vizsgák — beszámolók, kollokviumok — letételéből, diplomamunka elkészítéséből, valamint záróvizsgából tevődik össze.

A diplomamunka

A diplomamunka a szakirányú képzettségnek megfelelő, eredményében írásosan is megjelenő, alkotó jellegű szakmai (tudományos, gazdasági, mérnöki, tervezési, esetleg kutatási vagy kutatásfejlesztési) feladat. A hallgató tanulmányaira is támaszkodva, a hazai és nemzetközi szakirodalom tanulmányozásával, belső témavezető és külső konzulens irányításával dolgozza ki. A diplomamunkával a hallgató igazolja, hogy képes az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, az elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalására, a témakörébe tartozó feladatok kreatív megfogalmazására, megoldására, fejlesztésre, önálló szakmai munka végzésére.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A tantervben előírt feltételek teljesítése, különösen:

  • a tantervben rögzített számú gyakorlati jegy, beszámoló, min. 8. kollokvium stb.,
  • a bíráló által elfogadott diplomamunka.

A záróvizsga részei

  • szóbeli vizsga az intézményi tanterv által meghatározott, illetve választható tantárgyakból,
  • a diplomamunka megvédése.

A záróvizsga eredménye

A vizsgáztató bizottság által a diplomamunkára - annak megvédése eredményeként - adott érdemjegy, valamint a szóbeli vizsgákra adott érdemjegyek számtani középértékének átlaga.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A képzés személyi és tárgyi feltételeit a képző biztosítja.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Építészmérnöki Kar

Név Telefon Fax E-mail
Pirák Mária, ügyintéző 463-4384 463-3520 epiteszd@mail.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány