Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Geotechnikai (szakirányú továbbképzés)

A képzés célcsoportja

Egyetemi vagy főiskolai oklevéllel rendelkező műszaki irányultságú mérnökök vehetnek részt a képzésben. Más felsőfokú végzettség esetén vizsgálni kell, hogy van-e a jelentkezőnek mérnöki és ezen belül geotechnikai alapismerete. Szükség esetén az ilyen jelentkezők számára különbözeti vizsga letétele írható elő.

A képzés során megszerezhető kompetencia

Olyan szakmérnökök képzése, akik speciális, az általános mérnöki képzést meghaladó szintű ismeretekkel rendelkeznek, a tervezés, kivitelezés és kutatás terén egyaránt megállják a helyüket. Ismerik a szakterület legújabb elméleti és kutatási eredményeit, tájékozottak a korszerű mélyépítési technológiák és szerkezetek terén, képesek szakterületükön alkalmazni a korszerű számítási módszereket, alkalmazzák a legújabb helyszíni és laboratóriumi vizsgálati módszereket, valamint felhasználják saját munkájuk során a bemutatott esettanulmányok, kárelemzések tapasztalatait.

A képzés során megszerezhető képesítés

Egyetemi szakmérnök, geotechnikai szakon.

Geotechnikai szakember.

Tervezett képzési idő

Legalább 3 szemeszter, 2700 összóra, 90 kredit.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

Alapismeretek és szakmai törzsanyag (40-50%):

Numerikus módszerek, mechanika, talajfizika, földstatika, alapozás, földművek, építésföldtan, mérnökgeológia.

Speciális szakismeretek (50-60%):

Városi alagutak, alapozási káresetek, mélyépítési vasbeton szerkezetek, talajvízelmélet és víztelenítés, helyszíni vizsgálati módszerek, talajdinamika, építésszervezés és mélyépítési technológiák, környezeti geotechnika, modellválasztás a geotechnikában, szakvélemény készítése és jogi ismeretek, matematika a mélyépítésben, mélyépítési szerkezetek szigetelése, felszínmozgások.

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt — részben egymásra épülő, részben egymástól független — aláírások és gyakorlati jegyek megszerzéséből, vizsgák — beszámolók, kollokviumok — letételéből, diplomamunka elkészítéséből, valamint záróvizsgából tevődik össze.

A diplomamunka

A diplomamunka a szakirányú képzettségnek megfelelő, eredményében írásosan is megjelenő, alkotó jellegű szakmai (tudományos, gazdasági, mérnöki, tervezési, esetleg kutatási vagy kutatásfejlesztési) feladat, amelynek megoldása a hallgató tanulmányaira támaszkodva, a hazai és nemzetközi szakirodalom tanulmányozásával, témavezető vagy konzulens irányításával kidolgozható, és igazolja azt, hogy a hallgató képes az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, az elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalására, a témakörébe tartozó feladatok kreatív megoldására, önálló szakmai munka végzésére.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A tantervben előírt feltételek teljesítése, különösen:

  • a tantervben rögzített számú gyakorlati jegy, beszámoló, min. 8 kollokvium stb.,
  • a bíráló által elfogadott diplomamunka.

A záróvizsga részei

  • szóbeli vizsga az intézményi tanterv által meghatározott, illetve választható tantárgyakból,
  • a diplomamunka megvédése.

A záróvizsga eredménye

A vizsgáztató bizottság által a diplomamunkára - annak megvédése eredményeként - adott érdemjegy, valamint a szóbeli vizsgákra adott érdemjegyek számtani középértékének átlaga.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A képzés személyi és tárgyi feltételeit a képző biztosítja.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Építőmérnöki Kar

Név Telefon Fax E-mail
Kollár Anikó, tanulmányi előadó 463-1251 463-3530 akollar@epito.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány